2018-08-15 02:54
Meniu
Facebook
Facebook
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
Mukis
BMT
Ugdymas karjerai -> bendra informacija

UGDYMAS KARJERAI


KELMĖS "KRAŽANTĖS" PROGIMNAZIJA DALYVAUJA PROJEKTE �UGDYMO KARJERAI IR STEB�SENOS MODELI� SUK�RIMAS IR PL�TRA BENDRAJAME LAVINIME IR PROFESINIAME MOKYME�.

Ugdymo karjerai programos PASKIRTIS � apibr��ti ugdymo karjerai turin� ir ugdytinas mokini� kompetencijas � mokini� nuostatas, geb�jimus, �inias bei supratim�, reikaling� karjeros konstravimui besikei�ian�ioje visuomen�je, atsi�velgiant � asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.

Kelm�s �Kra�ant�s� progimnazijoje ugdymo karjerai paslaugos teikiamos mokiniams, kurie mokosi pagal pirmos pakopos ugdymo program� (5-8 klas�s).

Ugdymo karjerai programos TIKSLAS � sudaryti s�lygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, b�tinas s�kmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar dabartin�s veiklos pasirinkimui, per�jimui i� mokymo aplinkos � darbin� aplink�, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi vis� gyvenim�.

Mokini� karjeros kompetencijos ugdomos �iose srityse:

� sav�s pa�inimo (pa�inti svarbias asmenyb�s charakteristikas ir j� s�sajas su karjera; pa�inti socialin� aplink� ir socialinius vaidmenis);

� karjeros galimybi� pa�inimo (rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informacij�; pa�inti mokymosi vis� gyvenim� galimybes; pa�inti kintant� darbo pasaul�);

� karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus; priimti karjeros sprendimus; sudaryti ir atnaujinti karjeros plan�);

� karjeros �gyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendr�sias kompetencijas; s�kmingai pereiti i� mokyklos � kit� karjeros (mokymosi ar darbo) aplink�; tikslingai ie�koti darbo).

Ugdymo karjerai programos U�DAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

� pa�int� karjerai svarbias asmenyb�s charakteristikas, socialin� aplink� ir socialini� vaidmen� �vairov�;

� rast� ir efektyviai naudot� karjeros informacij� bei pasinaudot� mokymosi vis� gyvenim� galimyb�mis;

� remdamiesi i�samiu sav�s ir darbo pasaulio pa�inimu, priimt� adekva�ius karjeros sprendimus;

� remdamiesi asmenine ateities vizija, kelt� karjeros tikslus, sudaryt� ir nuolat atnaujint� karjeros plan�;

� mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyt� ir tobulint� karjerai svarbiausias bendr�sias kompetencijas;

� b�t� pasireng� s�kmingai pereiti � kit� karjeros (mokymosi ar darbo) aplink� ir ie�koti darbo.

Ugdym� karjerai Kelm�s �Kra�ant�s� progimnazijoje vykdo karjeros koordinator� Laima Kareivien� (212 kab.).

Karjeros koordinator� teikia individualias ir grupines konsultacijas, bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su mokymo �staig� atstovais ir kitomis organizacijomis bei dalyvauja projektin�je veikloje.

Kvie�iame mokinius, mokytojus, klasi� aukl�tojus, t�vus naudotis teikiamomis ugdymo karjerai paslaugomis.

Karjeros koordinator�s darbo laikas:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

14.00 � 16.00

14.00 � 16.00

14.00 � 16.00

14.00 � 16.00

14.00 � 16.00


Konsultacij� laikas gali b�ti derinamas individualiai.

Ugdymo karjerai koordinacin� grup� Kelm�s �Kra�ant�s� progimnazijoje:

(2012-11-12 Nr. D-34 )

Stasys Jokubauskas � mokyklos direktorius;

Regina Dovidaitien� � direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Laima Kareivien� � karjeros koordinator�;

R�ta Ker��yt� � psicholog�;

Evaldas Antanaitis � technologij� mokytojas metodininkas;

Raimonda Navakauskien� � geografijos vyr. mokytoja;

Daiva Vai�iulien� � technologij� mokytoja metodinink�;

Pagrindiniai dokumentai

Profesinio orientavimo tvarkos apra�as 2012

Bendrojo ugdymo mokykl� ir profesinio mokymo �staig� mokini� ugdymo karjerai modelis

Daugiau informacijos apie program� galite su�inoti http://www.mukis.lt

Taip pat galite prisijungti prie "facebook`o" grup�s �Ugdymas karjerai�

Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2224175 Kelmės Kražantės progimnazija Unikali apsilankym

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor