2017-08-23 05:12
Meniu
Facebook
Facebook
Dienos informacija
Vardadienius venia:
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateit
BMT
Tinklas
Tinklas
Mukis
BMT
Mokykla -> Mokini elgesio taisykls
Grti atgal

KELMS KRAANTS PROGIMNAZIJOS MOKINI ELGESIO TAISYKLS


I. Mokini teiss

1. Mokinys turi teis:
1.1. Gauti informacij apie mokyklos silomas vietimo programas ir mokymosi formas;
1.2. Gauti geros kokybs vietimo paslaugas;
1.3. Gauti socialin pedagogin pagalb;
1.4. Dalyvauti mokyklos savivaldoje;
1.5. Dalyvauti posdiuose, kai svarstomas jo elgesys;
1.6. Pasirinkti mokyklos silomas formaliojo vietimo programas, programas papildanius modulius, pasirenkamj dalyk programas ir neformalj ugdym;
1.7. Pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) program, sulauks 14 met;
1.8. Mokytis pagarba pagrstoje, psichologikai, dvasikai ir fizikai saugioje aplinkoje, turti higienos reikalavimus atitinkant mokymosi krv ir darbo viet;
1.9. Atstovauti mokyklai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varybose;
1.10. Gauti nemokamus vadovlius;
1.11. statym nustatyta tvarka ginti savo teises.

II. Mokini pareigos

2. Mokinys privalo:
2.1. Gerbti valstybs istorij, simbolius, paproius ir tradicijas;
2.2. Gerbti mokykl, mokytojus ir kitus bendruomens narius;
2.3. Nevartoti necenzrini odi, nekalbti argonu;
2.4. Savo gyvenim grsti mogikosiomis vertybmis ir moralaus elgesio normomis;
2.5. Laikytis primimo mokykl sutarties slyg ir mokyklos vidaus tvark reglamentuojani dokument reikalavim;
2.6. Mokytis pagal privalomojo vietimo programas iki 16 met;
2.7. Stropiai mokytis, siningai atlikti mokytojo skirtas pasiekim patikrinimo uduotis;
2.8. Vykdyti mokyklos vadov bei savivaldos institucij nutarimus;
2.9. Tausoti visuomenin, privat ir mokyklos turt;
2.10. Praneti mokyklos administracijai, teissaugos institucijoms apie inom nusikalstam veikl ir prireikus, ukirsti keli tokiems veiksmams;
2.11. Laikytis mokinio ir saugaus elgesio taisykli.

III. Bendrosios mokini elgesio taisykls

3. Nenaudoti fizins ir moralins prievartos;
4. Nevartoti, neplatinti ir nesineti mokykl alkoholio, narkotini, toksini, psichotropini mediag;
5. Mokykloje ir vieosiose vietose netriukmauti, neiuklinti;
6. Laikytis higienini reikalavim;
7. Striukes, paltus palikti rbinje, jei patalpose yra higienos normas atitinkanti temperatra;
8. mokykl nesineti daikt ar mediag, pavojing mokini saugumui ir sveikatai, bei daikt, nesusijusi su ugdymo procesu;
9. Neaisti azartini aidim ir aidim, kuri metu galima susialoti ar sualoti kitus mokinius, sugadinti inventori, patalpas;
10. Sugadinus ar sunaikinus mokyklos turt, padaryt al atlygina tvai (globjai) statym ir mokyklos nustatyta tvarka;

IV. Mokini elgesio taisykls per pamokas

11. Nuskambjus skambuiui, eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas. Jeigu mokytojas neatjo per 10 minui, klass seninas turi informuoti mokyklos administracij.
12. Pamoka prasideda ir pasibaigia skambuiu. I atskir pamok mokinys gali ieiti gavs mokytojo sutikim, o mokytojas gali ileisti gavs tv praym ratu ar odiu ar mokyklos administracijos leidim.
13. jus kabinet pasiruoti pamokai.
14. jus kabinet mokytojui ar kitam suaugusiam asmeniui, atsistoti (individualiu mokytojo ir mokini susitarimu).
15. Turti vadovlius, ssiuvinius, raymo ir kitas mokiniui pamokoje reikalingas priemones.
16. Vykdyti mokytojo nurodymus, bti mandagiems, netriukmauti, netrukdyti dirbti kitiems.
17. Nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, ijungti j garsinius signalus. Mokiniui nesilaikant ios taisykls mokytojas turi teis paimti i mokinio mobilj telefon, kur atsiimti turi mokykl atvyk mokinio tvai.
18. Negalintys dalyvauti kno kultros pamokoje ar nepasireng pamokai mokiniai stebi j sporto salje.
19. Kno kultros pamokose vilkti tik sportin aprang ir avalyn.
20. Pateisinamos tik dl ligos ir kit svarbi prieasi praleistos pamokos, bet mokinys privalo u praleist kurs atsiskaityti individualiai, susitars su mokytoju.
21. Nebuvimas klasje neatleidia mokinio nuo pareigos pasiruoti pamokai.
22. Mokiniai, per pusmet praleid ir nepateisin 2/3 pamok ir neturintys 5 paymi, privalo laikyti skaitas. skaitas organizuoja dalyko mokytojas.
23. Praleist pamok pateisinamuosius dokumentus pateikti klass aukltojai.


V. Mokini elgesio taisykls per pertraukas

24. Mokiniams per pertraukas draudiama:
24.1. grubiai stumdyti vienas kit, kauti, keiktis, tyiotis;
24.2. bgioti koridoriais;
24.3. iuklinti, spjaudyti, braiyti sienas, gadinti mokyklos turt;
24.4. sdti ant palangi.


VI. Mokini elgesio taisykls mokyklos valgykloje

26. Mokiniai valgo nustatytu pertraukos laiku.
27. Aptarnaujami tik eilje laukiantys mokiniai.
28. Pavalgius nuneti indus tam skirt viet.
29. Vykdyti budini mokytoj nurodymus.
30. Nemtyti maisto ir nereikalauti jo i kit mokini, neperduoti nemokamo maitinimo talon kitiems mokiniams.


VII. Mokini skatinimo tvarka

1. Mokiniai gali bti skatinami u puik, labai ger, ger mokymsi ir pavyzding elges, padaryt paang, mokyklos lankym, atstovavim mokyklai olimpiadose, konkursuose, varybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose ne mokyklos organizuotuose renginiuose, u aktyv dalyvavim visuomeninje veikloje, mokyklos savivaldos organizacijose, neformaliojo ugdymo veikloje, u rengini organizavim, budjim; pagalb tvarkant mokykl, u pagalb klass aukltojui ar kitiems bendruomens nariams, pagalb iaikinant patyi ir netinkamo elgesio atvejus, u gero elgesio
2. Mokini skatinimo bdai:
2.1. odinis paskatinimas;
2.2. Skatinamieji raai elektroniniame dienyne, Elgesio knygoje;
2.3. Padka ratu;
2.4. Tv informavimas odiu ar ratu;
2.5. Apdovanojimas Pagyrimo ratais, Diplomais;
2.6. Padka tvams mokslo met pabaigoje;
2.7. Darb eksponavimas (mokykloje ir kitose staigose, organizacijose);
2.8. Mokini apdovanojim eksponavimas Garbs stenduose, mokyklos interneto puslapyje;
2.9. Konkurs laureat vieas pasveikinimas;
2.10. Mokini nominacijos;
2.11. Padkos diena mokiniams ir j tvams;
2.12. Met mokinio rinkimai. Pinigin premija;
2.13. Mokyklos garbs lenta;
2.14. Skatinimas ekskursijomis, ivykomis.


VIII. Nuobaud mokiniams skyrimo tvarka

1. Nuobaudos mokiniams skiriamos u Mokinio elgesio taisykli paeidimus (pamokos darbo trukdym, nepriimtin elges pertrauk metu, patyias, ne mokymui skirt priemoni (telefonas, muzikos grotuvas, kortos ir kt.) naudojim, necenzrini odi vartojim, kit nepriimtin elges)
2. Mokiniams gali bti taikomos ios drausmins nuobaudos:
2.1. odinis spjimas;
2.2 Ramus elgesys ( kai mokinys nesiliauja nepriimtinai elgtis pamokoje, pertrauk metu, valgykloje, mokyklos teritorijoje:
ramiu stovjimu klasje prie mokytojo stalo;
ramiu stovjimu prie budtojo, kuris priiri tvark pertrauk metu.
2.3. Taisykli perraymas;
2.4. Raytin pastaba (el. dienyne ir Elgesio knygoje);
2.5. Tv informavimas odiu ir ratu;
2.6. Klass aukltojo individualus darbas.( U tris pastabas Elgesio knygoje mokinys ir tvai kvieiami pokalbiui su klass aukltoja, aptariamos problemos ir pagalbos galimybs vaikui);
2.7. Socialinio pedagogo individualus darbas (pasikartojus nepriimtinam elgesiui ir raams Elgesio knygoje, socialinis pedagogas pokalbiui kvieia mokin ir tvus, iekoma elgesio problemos sprendimo bd);
2.8. Jei nepriimtinas elgesys ilieka, mokinys ir jo tvai kvieiami Vaiko gerovs komisijos posd;
2.9. Mokinio elgesys stebimas dar 2 savaites. Jei nepriimtinas elgesys kartojasi, mokinys ir jo tvai kvieiami iplstin Vaiko gerovs komisijos posd;
2.10. Papeikimas direktoriaus sakymu;
2.11. Privilegij atmimas sutartam laikui;
2.12. alinimas i mokyklos.

Grti atgal
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Pamok laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti.

Nra nauj inui.
Atsitiktin nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
1936516 Kelmės Kražantės progimnazija Unikali apsilankym

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor