2018-08-15 02:54
Meniu
Facebook
Facebook
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
Mukis
BMT
Mokykla -> Mokinių elgesio taisyklės
Grįžti atgal

KELMĖS �KRA�ANT�S� PROGIMNAZIJOS MOKINI� ELGESIO TAISYKL�S


I. Mokini� teis�s

1. Mokinys turi teis�:
1.1. Gauti informacij� apie mokyklos si�lomas �vietimo programas ir mokymosi formas;
1.2. Gauti geros kokyb�s �vietimo paslaugas;
1.3. Gauti socialin� pedagogin� pagalb�;
1.4. Dalyvauti mokyklos savivaldoje;
1.5. Dalyvauti pos�d�iuose, kai svarstomas jo elgesys;
1.6. Pasirinkti mokyklos si�lomas formaliojo �vietimo programas, programas papildan�ius modulius, pasirenkam�j� dalyk� programas ir neformal�j� ugdym�;
1.7. Pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) program�, sulauk�s 14 met�;
1.8. Mokytis pagarba pagr�stoje, psichologi�kai, dvasi�kai ir fizi�kai saugioje aplinkoje, tur�ti higienos reikalavimus atitinkant� mokymosi kr�v� ir darbo viet�;
1.9. Atstovauti mokyklai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, var�ybose;
1.10. Gauti nemokamus vadov�lius;
1.11. �statym� nustatyta tvarka ginti savo teises.

II. Mokini� pareigos

2. Mokinys privalo:
2.1. Gerbti valstyb�s istorij�, simbolius, papro�ius ir tradicijas;
2.2. Gerbti mokykl�, mokytojus ir kitus bendruomen�s narius;
2.3. Nevartoti necenz�rini� �od�i�, nekalb�ti �argonu;
2.4. Savo gyvenim� gr�sti �mogi�kosiomis vertyb�mis ir moralaus elgesio normomis;
2.5. Laikytis pri�mimo � mokykl� sutarties s�lyg� ir mokyklos vidaus tvark� reglamentuojan�i� dokument� reikalavim�;
2.6. Mokytis pagal privalomojo �vietimo programas iki 16 met�;
2.7. Stropiai mokytis, s��iningai atlikti mokytojo skirtas pasiekim� patikrinimo u�duotis;
2.8. Vykdyti mokyklos vadov� bei savivaldos institucij� nutarimus;
2.9. Tausoti visuomenin�, privat� ir mokyklos turt�;
2.10. Prane�ti mokyklos administracijai, teis�saugos institucijoms apie �inom� nusikalstam� veikl� ir prireikus, u�kirsti keli� tokiems veiksmams;
2.11. Laikytis mokinio ir saugaus elgesio taisykli�.

III. Bendrosios mokini� elgesio taisykl�s

3. Nenaudoti fizin�s ir moralin�s prievartos;
4. Nevartoti, neplatinti ir nesine�ti � mokykl� alkoholio, narkotini�, toksini�, psichotropini� med�iag�;
5. Mokykloje ir vie�osiose vietose netriuk�mauti, ne�iuk�linti;
6. Laikytis higienini� reikalavim�;
7. Striukes, paltus palikti r�bin�je, jei patalpose yra higienos normas atitinkanti temperat�ra;
8. � mokykl� nesine�ti daikt� ar med�iag�, pavojing� mokini� saugumui ir sveikatai, bei daikt�, nesusijusi� su ugdymo procesu;
9. Ne�aisti azartini� �aidim� ir �aidim�, kuri� metu galima susi�aloti ar su�aloti kitus mokinius, sugadinti inventori�, patalpas;
10. Sugadinus ar sunaikinus mokyklos turt�, padaryt� �al� atlygina t�vai (glob�jai) �statym� ir mokyklos nustatyta tvarka;

IV. Mokini� elgesio taisykl�s per pamokas

11. Nuskamb�jus skambu�iui, eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas. Jeigu mokytojas neat�jo per 10 minu�i�, klas�s seni�nas turi informuoti mokyklos administracij�.
12. Pamoka prasideda ir pasibaigia skambu�iu. I� atskir� pamok� mokinys gali i�eiti gav�s mokytojo sutikim�, o mokytojas gali i�leisti gav�s t�v� pra�ym� ra�tu ar �od�iu ar mokyklos administracijos leidim�.
13. ��jus � kabinet� pasiruo�ti pamokai.
14. ��jus � kabinet� mokytojui ar kitam suaugusiam asmeniui, atsistoti (individualiu mokytojo ir mokini� susitarimu).
15. Tur�ti vadov�lius, s�siuvinius, ra�ymo ir kitas mokiniui pamokoje reikalingas priemones.
16. Vykdyti mokytojo nurodymus, b�ti mandagiems, netriuk�mauti, netrukdyti dirbti kitiems.
17. Nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, i�jungti j� garsinius signalus. Mokiniui nesilaikant �ios taisykl�s mokytojas turi teis� paimti i� mokinio mobil�j� telefon�, kur� atsiimti turi � mokykl� atvyk� mokinio t�vai.
18. Negalintys dalyvauti k�no kult�ros pamokoje ar nepasireng� pamokai mokiniai stebi j� sporto sal�je.
19. K�no kult�ros pamokose vilk�ti tik sportin� aprang� ir avalyn�.
20. Pateisinamos tik d�l ligos ir kit� svarbi� prie�as�i� praleistos pamokos, bet mokinys privalo u� praleist� kurs� atsiskaityti individualiai, susitar�s su mokytoju.
21. Nebuvimas klas�je neatleid�ia mokinio nuo pareigos pasiruo�ti pamokai.
22. Mokiniai, per pusmet� praleid� ir nepateisin� 2/3 pamok� ir neturintys 5 pa�ymi�, privalo laikyti �skaitas. �skaitas organizuoja dalyko mokytojas.
23. Praleist� pamok� pateisinamuosius dokumentus pateikti klas�s aukl�tojai.


V. Mokini� elgesio taisykl�s per pertraukas

24. Mokiniams per pertraukas draud�iama:
24.1. grubiai stumdyti vienas kit�, ��kauti, keiktis, ty�iotis;
24.2. b�gioti koridoriais;
24.3. �iuk�linti, spjaudyti, brai�yti sienas, gadinti mokyklos turt�;
24.4. s�d�ti ant palangi�.


VI. Mokini� elgesio taisykl�s mokyklos valgykloje

26. Mokiniai valgo nustatytu pertraukos laiku.
27. Aptarnaujami tik eil�je laukiantys mokiniai.
28. Pavalgius nune�ti indus � tam skirt� viet�.
29. Vykdyti budin�i� mokytoj� nurodymus.
30. Nem�tyti maisto ir nereikalauti jo i� kit� mokini�, neperduoti nemokamo maitinimo talon� kitiems mokiniams.


VII. Mokini� skatinimo tvarka

1. Mokiniai gali b�ti skatinami u� puik�, labai ger�, ger� mokym�si ir pavyzding� elges�, padaryt� pa�ang�, mokyklos lankym�, atstovavim� mokyklai olimpiadose, konkursuose, var�ybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose ne mokyklos organizuotuose renginiuose, u� aktyv� dalyvavim� visuomenin�je veikloje, mokyklos savivaldos organizacijose, neformaliojo ugdymo veikloje, u� rengini� organizavim�, bud�jim�; pagalb� tvarkant mokykl�, u� pagalb� klas�s aukl�tojui ar kitiems bendruomen�s nariams, pagalb� i�ai�kinant paty�i� ir netinkamo elgesio atvejus, u� gero elgesio
2. Mokini� skatinimo b�dai:
2.1. �odinis paskatinimas;
2.2. Skatinamieji �ra�ai elektroniniame dienyne, Elgesio knygoje;
2.3. Pad�ka ra�tu;
2.4. T�v� informavimas �od�iu ar ra�tu;
2.5. Apdovanojimas Pagyrimo ra�tais, Diplomais;
2.6. Pad�ka t�vams mokslo met� pabaigoje;
2.7. Darb� eksponavimas (mokykloje ir kitose �staigose, organizacijose);
2.8. Mokini� apdovanojim� eksponavimas Garb�s stenduose, mokyklos interneto puslapyje;
2.9. Konkurs� laureat� vie�as pasveikinimas;
2.10. Mokini� nominacijos;
2.11. Pad�kos diena mokiniams ir j� t�vams;
2.12. Met� mokinio rinkimai. Pinigin� premija;
2.13. Mokyklos garb�s lenta;
2.14. Skatinimas ekskursijomis, i�vykomis.


VIII. Nuobaud� mokiniams skyrimo tvarka

1. Nuobaudos mokiniams skiriamos u� Mokinio elgesio taisykli� pa�eidimus (pamokos darbo trukdym�, nepriimtin� elges� pertrauk� metu, paty�ias, ne mokymui skirt� priemoni� (telefonas, muzikos grotuvas, kortos ir kt.) naudojim�, necenz�rini� �od�i� vartojim�, kit� nepriimtin� elges�)
2. Mokiniams gali b�ti taikomos �ios drausmin�s nuobaudos:
2.1. �odinis �sp�jimas;
2.2 Ramus elgesys ( kai mokinys nesiliauja nepriimtinai elgtis pamokoje, pertrauk� metu, valgykloje, mokyklos teritorijoje:
� ramiu stov�jimu klas�je prie mokytojo stalo;
� ramiu stov�jimu prie bud�tojo, kuris pri�i�ri tvark� pertrauk� metu.
2.3. Taisykli� perra�ymas;
2.4. Ra�ytin� pastaba (el. dienyne ir Elgesio knygoje);
2.5. T�v� informavimas �od�iu ir ra�tu;
2.6. Klas�s aukl�tojo individualus darbas.( U� tris pastabas Elgesio knygoje mokinys ir t�vai kvie�iami pokalbiui su klas�s aukl�toja, aptariamos problemos ir pagalbos galimyb�s vaikui);
2.7. Socialinio pedagogo individualus darbas (pasikartojus nepriimtinam elgesiui ir �ra�ams Elgesio knygoje, socialinis pedagogas pokalbiui kvie�ia mokin� ir t�vus, ie�koma elgesio problemos sprendimo b�d�);
2.8. Jei nepriimtinas elgesys i�lieka, mokinys ir jo t�vai kvie�iami � Vaiko gerov�s komisijos pos�d�;
2.9. Mokinio elgesys stebimas dar 2 savaites. Jei nepriimtinas elgesys kartojasi, mokinys ir jo t�vai kvie�iami � i�pl�stin� Vaiko gerov�s komisijos pos�d�;
2.10. Papeikimas direktoriaus �sakymu;
2.11. Privilegij� at�mimas sutartam laikui;
2.12. �alinimas i� mokyklos.

Gr��ti atgal
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2224169 Kelmės Kražantės progimnazija Unikali apsilankym

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor