2021-04-12 00:29
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
http://www.krazante.kelme.lm.lt/images/dom.png
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
Prad?ta dalyvauti projekte ?BESIMOKAN?I? MOKYKL? TINKLAI 3?

2011-03-18 m?s? mokyklos mokytojai dalyvavo ??anginiame nacionalinio projekto ?Besimokan?i? mokykl? tinklai 3? seminare, kur? ved? koordinator? Elena Stasiulien?. Parai?kas ?iam projektui buvo pateikusios daugiau nei 100 respublikos mokykl?, i? kuri? buvo atrinktos 42. Projekto pagrindiniai tikslai yra ?ie: sukurti s?lygas BMT mokykloms stiprinti bendruomeni? geb?jim? spr?sti ugdymo proceso kaitos problemas, gerinti ugdymo(si) kokyb?, pad?ti spr?sti ugdymo organizavimo, turinio planavimo, mokymosi motyvacijos, mokini? poreiki? tenkinimo ir kitas problemas. Dalyvaujant projekte yra galimyb? pasiekti besimokan?ios organizacijos rodiklius: kolegial? problem? sprendim?, pa?i? atlikto vertinimo rezultat? panaudojim? gerinant savijaut? ir pasiekimus mokykloje, gerosios praktikos sklaid?, nauj? mokymosi form? naudojim?.

Alma Paulauskien?

2011 m. Nacionalinis moksleivi? konkursas ??vari kalba ? ?vari galva?

Nacionaliniame konkurse ??vari kalba ? ?vari galva? savo lietuvi? kalbos ?inias, naudojant informacines technologijas, pasitikrinti panoro daugiau nei a?tuoni su puse t?kstan?io 6-10 klasi? moksleivi? i? visos Lietuvos. Konkurs?, kuriuo siekiama skatinti moksleivius elektronin?je terp?je vartoti lietuvi?kus ra?menis bei taisykling? lietuvi? kalb?, organizuoja kalbini? technologij? pl?tojimu u?siimanti bendrov? ?Tilde IT?, Lietuvos Respublikos ?vietimo ir mokslo ministerija, Valstybin? lietuvi? kalbos komisija ir ry?i? su visuomene agent?ra ?Strategini? komunikacij? centras?. Pirmasis etapas vyko vasario m?nes? ? tuomet m?s? ir kit? mokykl? vaikai konkurso u?duotis sprend? savo kompiuteri? klas?se. ? antr?j? konkurso etap?, kuris vyko kovo 16 dien? Vilniuje, i? kiekvienos klas?s buvo pakviesta po 20 geriausiai testus atlikusi? moksleivi?. Viena i? j? - 8c klas?s mokin? Monika Tallat-Kelp?ait?. Nors II etape nepavyko u?imti prizin?s vietos, bet kartu su mokytoja A. Paulauskiene Monika dalyvavo i?kilm?se Lietuvos Respublikos Seimo r?muose. ?Labiausiai taut? i? kit? i?skiria kalba ir ra?tas, be ?i? dalyk? tauta netenka savo savitumo, silpsta jos kult?ra, tradicijos?, - sveikindama konkurso nugal?tojus sak? Seimo Pirminink? Irena Degutien?.

Alma Paulauskien?

Septintasis Lietuvos novatori?ko ?vietimo forumas

Mokytojos N. Bielskien?, A. ?i?kien?, A. Paulauskien? ir direktoriaus pavaduotoja L. Sim?nien? 2011-02-04 dalyvavo septintajame Lietuvos novatori?ko ?vietimo forume, kuris vyko Kaune, vie?bu?io ?Park Inn Kaunas? konferencij? centre. Forume ?prastu ir nuotoliniu b?du buvo skaitomi prane?imai, pasidalinta novatori?ko mokymo ir mokymosi id?jomis. ?Microsoft? atstov? sak?, jog mokytoj? novatori? Lietuvos mastu n?ra daug, vis dar tr?ksta kompiuterin?s technikos, tik 130 mokykl? naudojasi elektroniniais dienynais. Vyko ir diskusija, kuri? ved? naujien? agent?ros BNS vyr. redaktorius A. Ra?as bei dalyvavo ?vietimo bei mokslo ministras G. Steponavi?ius, ?vietimo informacini? technologij? centro direktorius V. Brazdeikis ir kt. Kalb?ta apie mokyklos vadov? vaidmen? diegiant inovacijas. Forumo dalyviai gavo pad?kas u? konkursui ?Virtuali kelion? klas?je? parengt? metodin? med?iag? apie IKT taikym? ugdymo procese.

Alma Paulauskien?

Projekto dalyvi? susitikimas Austrijoje
Comenius

Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin? mokykla jau antri metai dalyvauja Comenius daugia?al?s partneryst?s projekte Sveikas mokinys ? sveika Europa. Tai mokykl? bendradarbiavimo projektas, kuris jungia bendrai veiklai mokymo institucijas. 2010 m. gruod?io 7-12 d. keletas mokytoj? ir mokini? (N. Vengelien?, A. Paulauskien?, S. Sili?nas, E. Antanaitis, M. Monkevi?i?t?, M. Palubinskis) vie??jo Austrijoje. Vis? projekte dalyvaujan?i? ?ali? (Lietuvos, Latvijos, Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos, Austrijos) delegacijos bei projekto vadov? Aldona Biedermann susitiko Vaitensfeldo miestelio vidurin?je mokykloje. Mokiniai gyveno austr? ?eimose. Lankytasi ?vairiuose Austrijos miestuose, muziejuose, mokyklose. Mokiniai dalyvavo Moodle u?si?mime ?Kaip saugiai naudotis internetu?. Su austr? ir kit? ?ali? kolegomis kalb?tasi apie m?s? ir j? ?vietimo sistemos skirtumus ir pana?umus, apie mokykl? tipus, pamok? ir kitos veiklos organizavim?, finansavim?, seminarus, mokinius, ugdymo metodus, vertinim?.


Alma Paulauskien?


Puslapis 75 iš 75 << < 72 73 74 75
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2872491 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor