2021-07-31 21:39
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
http://www.krazante.kelme.lm.lt/images/dom.png
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
COMENIUS PROJEKTAS T?SIASI
Comenius

Gruod?io prad?ioje ? penki? dien? vizit? pagal Comenius projekt? ?Gyvenimi?kos kult?ros arena? Vokietijoje buvo i?vyk? mokiniai: Gabriel? Ulickait?, Ema Plu??iauskait?, Martynas Petkevi?ius ir mokytojos Alma Paulauskien?, Irena Kasparavi?ien? bei projekto vadov? Aldona Vin?ien?. Susitikimo tema ?Mokini? teis?s ir pareigos valstyb?je?.


?Pradini? klasi? mokytoj? metodin? diena Vilniuje?

Pradini? klasi? metodin?s grup?s mokytojos dalyvavo Vilniaus Prano Ma?ioto pradin?je mokykloje respublikin?je pradini? klasi? mokini? bei mokytoj? konferencijoje ?Kuo did?iuojasi mano mokykla?. Konferencijos tikslas ? k?rybi?kai skleisti s?kming? savo mokyklos patirt?. Renginio metu buvo pristatyta devyniolika ?vairi? mokini? bei j? mokytoj? parengt? prane?im? apie mokykl?, jos tradicijas, kult?r? i? ?vairi? respublikos viet?. Pristatymo formos labai ?vairios: tai ir stendiniai prane?imai, skaidri? demonstravimas, prane?im? skaitymas, inscenizavimas, praktin? veikla. M?s? mokyklos mokytojos paruo?? prane?im? apie mokyklos tradicinius renginius, ?ventes, projektin? veikl?.

Po konferencijos mokytojos lank?si Baltijos gintaro meno centro galerijoje, dalyvavo edukacin?je veikloje ?Amato demonstravimas?. Papuo?al? gamybos proces? demonstravo profesionalus menininkas, Dailinink? s?jungos narys Raimundas Padleckas.
Metodin?s grup?s pirminink? Lina ?imkevi?ien?

foto foto

?SAVAIT? BE NAM? DARBؓ
Gruod?io 12-23 d. mokykloje vyksta Kal?din? akcija

?SAVAIT? BE NAM? DARBؓ.

Jeigu klas?je dirbu plu?u ? tai namuose joki? darb? !!!


Knyg? kal?dos 2011
foto

?Kal?d? metas - ypatingas, nes mes visi ir dideli, ir ma?i, taip pat ir a?, laukiame to meto, kad didel?s ir gra?ios svajon?s i?sipildyt?."

Prezident? D.Grybauskait? paskelb? akcij? ?Knyg? Kal?dos".

Maloniai kvie?iame mokyklos bendruomen? dalyvauti akcijoje ir padovanoti nauj? knyg? savo mokyklos bibliotekai.

Iki gruod?io 23 dienos did?iuosiuose ?alies knygynuose, atskirose lentynose yra akcijos lipdukais pa?ym?t? nebrangi? bibliotekoms reikaling? knyg?. Visi, galintys nupirkti knyg? su akcijos lipdukais, atne?kite j? ? mokyklos bibliotek?.

Taip pat galite padovanoti ir savo ?vari? ir tvarking? knyg?.

Mokyklos bibliotekinink? ir mokini? parlamentas

Pad?ka

Baig?si konkurso ?Tautos svetain? 2011? finalinis balsavimas. Likome ketvirti. Gaila... A?i? visiems mokytojams, mokiniams, t?vams, buvusiems mokiniams, gimin?ms, kaimynams, draugams, kurie mus palaik?, kurie ?sirgo? u? mus ir jaut?si tikrais mokyklos bendruomen?s nariais.

SVETAINI? KONKURSO FINALAS!

Oficiali konkurso svetain? www.12konkursas.tinklas.lt

Lietuvos mokykl? interneto svetaini? konkursas - tai nuo 2000 m. kasmetinis rugs?jo - gruod?io m?n. ?vietimo portale www.tinklas.lt vykstantis konkursas. V?? ??vietimo tinklas? yra ?io konkurso iniciator?.

Geriausi? mokykl? svetaini? 20-tuk? i?renka konkurso ekspertai ir konkurso dalyviai. 1-os, 2-os ir 3-ios vietos nugal?tojai apdovanojami konkurso r?m?j? ir V?? ??vietimo tinklas? vertingais prizais ir diplomais.

MES PATEKOME ? FINAL?!!!

SMS balsavimas trumpuoju numeriu 1670
A?I?, KAD BALSUOJATE U? MUS!!! M?s? mokyklos balsavimo kodas: mokykla 07

Balsavimas vyks nuo gruod?io 5 d. iki gruod?io 11 d. sms kaina 1 Lt (i? vieno numerio ne daugiau 5 sms)

Pla?iau apie balsavim? rasite www.tinklas.lt/tinklas/mokyklu-svetaines/nominacija-tautos-svetaine/finalo-dalyviu-grupe

PASAULIN?S GYV?N? DIENOS PAMIN?JIMAS

?Kelm?s Kra?ant?s pagrindin?je mokykloje?, spalio m?nesio prad?ioje buvo surengta ?vent?, gyv?n? dienai pamin?ti. Vyko augintini? paroda, ?unys var??si kli??i? ruo?e, visur ?mirin?jo keturkojai. Buvo galima pamatyti daug ?vairi? veisli? ir spalv? gyv?n?li?, kurie patenkinti tup?jo ant savo ?eiminink? keli?, plaukiojo akvariumuose, vaik?tin?jo narveliuose ar neramiai sukiojosi aplink kojas. Galiausiai, ?ventei einant ? pabaig?, visi buvo apdovanoti. Taip pat komisija i?rinko ir nugal?toj? - griunendali? veisl?s kalyt? Amir?, kuri savo protu ir i?vaizda visiems paliko didel? ?sp?d?. ?i?r?ti nuotraukas

Monika Paulauskait?, 7c klas?s mokin?

Patekome ? final? !

Su J?s? pagalba ?is tinklapis pateko ? V?? ?vietimo tinklo organizuojamo konkurso nominacijos "Tautos svetain? 2011" FINAL?, kuris vyks gruod?io 5 d. - gruod?io 11 d.
A?I? VISIEMS BALSAVUSIEMS!!!

TOLERANCIJOS DIENA MOKYKLOJE

Tarptautin? komisija naci? ir sovietinio okupacini? re?im? nusikaltimams Lietuvoje ?vertinti jau devintus metus inicijavo Tarptautin?s Tolerancijos dienos ? lapkri?io 16 ? osios pamin?jim? Lietuvoje. M?s? mokyklos mokiniai aktyviai ?sijung? ? ?ios dienos pamin?jim?. Vaikai lankst? laivelius, i? kuri? buvo pastatytas mokyklos ?Tolerancijos laivas?. D?kojame 1b, 2a, 3a, 3b, 4b, 5a, 6b, 7b, 7c, 8a, 8b, 9, 10 mokiniams ir j? aukl?tojoms u? ?ios pilietin?s iniciatyvos palaikym?.

fotofotofotofoto

BMT3 seminaras

Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos mokytoj? komanda spalio 6-7 dienomis dalyvavo BMT3 seminare ?Besimokanti mokykla - tinklin? organizacija. Tinkl? k?rimo galimyb?s?. Seminaro dalyv?s ?gytas ?inias ir darbo patirt? perdav? savo mokyklos pedagogams, lapkri?io 5 dien? organizuodamos seminar? ?Problemos sprendimo kelias?. Mokyklos pedagogai, dirbdami komandinio darbo principu, i?moko sukonkretinti i?kilusias problemas ir numatyti problemos sprendimo ?ingsnius.??i?r?ti akimirkas i? seminaroPaty?i? ir smurto prevencijos programa Olweus

?Kra?ant?s? pagrindinei mokyklos bendruomenei suteikta galimyb? (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras palankiai ?vertino pateikt? parai?k?) vykdyti Paty?i? ir smurto prevencijos program? Olweus. Olweus paty?i? ir smurto prevencijos programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 met? nagrin?jantis paty?i? ir smurto temas. Programa s?kmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose ?alyse ? JAV (36 valstijose), ?vedijoje, Islandijoje. Smurto tyrim? ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelb? j? viena i? 12 efektyviausi? smurto prevencijos program? pasaulyje. Jos ?gyvendinimo rezultatai u?sienio ?alyse rodo, kad ?enkliai suma??jo paty?ios tarp bendraam?i? mokykloje (30-70%), taip pat pager?jo santykiai ne tik tarp bendraam?i?, bet ir tarp mokini? ir mokytoj?. ?ioje programoje dalyvav? mokytojai ir mokiniai ?gijo didesn? socialin? kompetencij?, reik?mingai suma??jo asociali? poelgi? (vandalizmo, mu?tyni?, vagys?i?, pamok? praleidin?jimo).

?gyvendinti Olweus paty?i? ir smurto prevencijos program? mokyklai pad?s sertifikuotas Olweus instruktorius, buv?s m?s? mokyklos mokinys, Karolis Makauskas.

Puslapis 74 iš 76 << < 71 72 73 74 75 76 >
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
3038000 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor