2020-06-02 23:49
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
METODIN?S DIENOS

Pirm?j? dien? rytine mank?ta, kuri? ved? k?no kult?ros mokytojai S. Sili?nas ir A. Musneckien?, prasid?jo dorinio, meninio, k?no kult?ros ir technologij? metodin?s grup?s dienos mokykloje. T? pa?i? dien? mokytoj? kambaryje eiliuotai ir draugi?kais sar?ais prisistat? visi metodin?s grup?s nariai. Vis? savait? k?no kult?ros mokytojai rytais mok? teisingai mank?tintis- kiekvien? dien? atlikome vis kitus pratimus. I? prd?i? ?m? juokas, bet jei taip tankiau gal ir gero rezultato sulauktume...

Antr?j? dien? mokytojos metodinink?s Irena Sabaityt? ir Daiva Vai?iulien? ved? dail?s ir technologij? atviras pamokas.

Tre?i?j? dien? vyresnioji mokytoja Jolanta Jakubauskien? ved? muzikos atvir? pamok?.

Ketvirt?j? dien? metodin?s grup?s nariai pakviet? prie apvalaus stalo popietei - diskusijai ?Metod? ?vairov? ugdant mokini? k?rybi?kum? ir savaranki?kum?. Privalumai ir sunkumai?. Vyko kar?tos diskusijos.

Metodin? savait? baig?si ?Kermo?iumi?. Ir suaug?, ir vaikai, mokytojai ir mokiniai bei j? t?veliai gal?jo pirkti, parduoti ar tiesiog pa?iopsoti ? ?okan?ius, dainuojan?ius m?s? mokyklos mokinius. ?i?r?ti nuotraukas


U?SIENIO KALB? MOKYTOJ? METODIN? SAVAIT?

Baland?io m?n. 23-27 dienomis u?sienio kalb? mokytojos sureng? metodin? savait? m?s? mokyklos mokiniams ir mokytojams. Atviras pamokas ved? angl? kalbos mokytojos Ilona Sej?nien?, Vaida Simanauskien?. Vokie?i? kalbos mokytoja Nijol? Vengelien? ved? pa?intines pamokas penktokams. Mokytojos Violeta Gliaudien? ir Vaida Simanauskien? sureng? rajonin? angl? kalbos ?vent? pradini? klasi? mokiniams ?Let?s sing, let?s play, let?s tell stories!?. 6 -8 klasi? mokiniai gal?jo savo j?gas i?bandyti kry?ia?od?i? konkurse, kur? organizavo angl? kalbos mokytoja Nijol? Bielskien?. Rus? kalbos mokytojos Jolanta R?zgien?, Olga Raubien? bei vokie?i? kalbos mokytoja Nijol? Vengelien? sureng? ?vent? ?Pa?ink kitas kult?ras?. Metodin?s savait?s metu u?sienio kalb? metodin?s grup?s pirminink? Audron? Ispiryan skait? prane?im? ?Bendravimo reik?m? mokant(is) u?sienio kalb?? bei pristat? tyrimo ?U?sienio kalb? pamok? mokykloje aplinka? rezultatus ir i?vadas. Metodin?s grup?s mokytojos sureng? metodini? darb? parod?, pasidalino ger?ja patirtimi, diskutavo apie mokymo metodus, sprend? i?kylan?ias problemas bei aptar? metodin? veikl? ateityje. Savait? baigta mini kalb? ?egzaminu?. Kolegos tur?jo atsakyti ? klausimus angl? ir rus? kalbomis. Teisingi atsakymai ?vertinti dovan?l?mis. Visi suprato u?sienio kalb? mok?jimo svarb? :)

Gera dalintis patirtimi!

?PADOVANOK DRAUGUI ?YPSEN??

M?s? mokyklos mokin?s dalyvavo savirai?kos dienoje ?PADOVANOK DRAUGUI ?YPSEN??,

Skirtos Kelm?s specialiosios mokyklos 20 - me?iui pamin?ti.

foto foto foto

Profesinio informavimo paslauga de?imtokams

Dar kelios savait?s ir ? v?l prab?go mokslo metai. De?imtokams reikia gerai pagalvoti, kur mokytis toliau: gimnazijoje, vidurin?je mokykloje ar rinktis profesinio rengimo centr?? Labai svarbu ir save pa?inti: koks esi ?mogus, k? gebi, m?gsti, kokie l?kes?iai ir galimyb?s.

Pagal posak?, kad savame kieme prana?u neb?si, PIT konsultantai sureng? de?imtokams i?vyk? ? ?iauli? Jaunimo centr?. Mokiniai susipa?ino su darbo rinkos tendencijomis, atliko geb?jim? testus, klaus? Jaunimo u?imtumo poskyrio ved?jos Jolantos Bagdonavi?ien?s prane?imo.

Pit konsultant? Laima Kareivien?

foto foto

?iniuk? m??is

Gegu??s 11 dien? mokykloje vyko viktorina ,,?iniuk? m??is?, kurioje rung?si ?auniausi, dr?siausi m?s? mokyklos tre?iokai ir ketvirtokai. Viktorinos tikslas skatinti mokinius dom?tis ?vairiais dalykais, gilinti ?inias bei intelekt?. Tre?iokams ir ketvirtokams teko i?bandyti j?gas i? matematikos, istorijos, pasaulio pa?inimo, lietuvi? kalbos. Dalyviai atsakin?jo ? klausimus, atliko ?vairias u?duotis, sprend? galvos?kius. Visi mokiniai pasirod? puikiai, steng?si greitai ir teisingai atsakyti ? klausimus, nepasiduoti dalyviams i? kit? klasi?. Final? i? dvylikos mokini? pasiek? tik du dalyviai. Tre?iokas Eligijus Jucius ir ketvirtokas Justinas Ma?ukna surinko vienod? bal? skai?i?. Nugal?toj? pavyko i?ai?kinti tik u?davus papildomus klausimus. Mokyklos ,,?iniuku? ?iais metais tapo ketvirtokas Justinas Ma?ukna. Visi dalyviai buvo apdovanoti pad?kos ra?tais ir dovan?l?mis. Rengin? organizavo mokytojos Lina ?imkevi?ien? ir Genovait? Somait?.

foto foto foto foto

TRADICINIS D?MESINGUM? ?MOGUI AUK?TINANTIS RENGINYS

2012-?j? gegu??s 7 d. ? mokyklos akt? sal? po pamok? rinkosi 5-10 klasi? mokiniai, kurie savo klas?se buvo nominuoti apdovanojimui ?MOGUS, ?ALIA KURIO MALONU B?TI, bei tie, kuriems nor?josi pab?ti su nominantais: Paulina Batru?aityte, Guoda Gudjonyte, Au?ra- Gintar? ?arlauskaite, Gvidone Miklovaite, Kornelija Vy?niauskaite, Domante Slavinskaite, Mariumi Barauskiu, ?ar?nu Musneckiu, Deimante Janu?auskaite, Pauliumi Tu?kumi, Mantvydu Pociumi, Mariumi Baniu, Agne Samuilyte.

Smagu, kad svarbiais poelgiais mokiniai parodo savo rimt? po?i?r? ? kito ?mogaus b?d?: KILNAUS POELGIO NOMINACIJA ?teikta septintokui Rudai?iui, i?traukusiam bendraklas? i? ?iemi?kai ?alto vandens ? krant?; ?AIBI?KOS REAKCIJOS nominacija ?teikta devintokui Edvinui Elskiui, laiku i?kvietusiam pagalb? penktokei. ?iemet ATRASTO TALENTO nominacija atiteko a?tuntokui Mackevi?iui - jo malonaus tembro balsas pritariant gitara skamb?jo ir ?ioje ?vent?je. Apdovanotas ir MET? TECHNIKOS ASAS a?tuntokas Paulius Dinapas, kuris nuolat plu?a prie ?vairios aparat?ros, yra atsakingas u? jos b?kl? rengini? metu ir po j?. Renginyje daug dainuota ( dainavo J. Jokubauskien?s mokomas ansamblis, Monika Paulauskait?, Au?ra -Gintar? ?arlauskait?, Ernesta ..... ir kiti dainininkai, pianinu grojo Migl? ?tabokait? ir Kotryna Karyznait?) daug ger? ?od?i? pasakyta apie nominantus ? klas?s draugai geriausiai ?ino, kas yra nominacij? vertas, tad j? ?od?ius ir citavo renginio ved?jai Vaiva I?donait? ir Nedas Pikelis. Nominacijas ?teikti buvo papra?yti mokyklos vadovai, sveikatos prie?i?ros specialist?, psicholog?, mokytojos. Renginio detales apm?st? vis? klasi? aukl?tojos, o galutin? scenarij? bei skaidruoles pareng? aukl?tojos Jolanta R?zgien? ir Asta ?i?kien?. Malonu b?ti su dainuojan?iais, mandagiai besielgian?iais ir gero ?od?io negailin?iais ? tokia mintis lyd?jo ?vent?s metu.

foto

2012 m. LMOF 1-4 kalsi? ?a?ki? finalin?s var?ybos Paven?iuose

Gegu??s 11 d. finalin?se ?a?ki? var?ybose dalyvavo ?Kra?ant?s? mokyklos pradini? klasi? komanda. Puikiai ?aid? ketvirtokai Laimonas Rimkus, Robertas Simonavi?ius, Guoda Myniotait?, Armandas Kukeckas. Var?ybose dalyvavo 30 komand? i? visos Lietuvos mokykl?. M?s? ?aid?jai pateko ? 2-?j? de?imtuk? ir u??m? 19 viet?. ?i?r?ti nuotraukas

Vyr. mokytoja Regina Vileikien?


Kotrynos fotografij? paroda

Atradim? d?iaugsmas, savo pasaulio atradimas ir k?rimas?Taip mes galime pavadinti savo vaikyst?, kuri i?gyvenama ypatingu jausmu. Juk tai m?s? pirmieji i?tarti ?od?iai, m?s? pirmieji ?sp?d?iai ir pirmieji atradimai bei takeliai, i?vedantys mus ? did?j? keli?. Visa tai m?s? ?irdyse ir atmintyje niekada neu?mir?tama. Visa tai telpa ? vien? visada su meile tariam? ?od? t?vi?k?. Visa tai i?silieja ir m?s? k?ryboje ? fotografijose, eil?se, paveiksluose?

Tokiais ?od?iais buvo pristatyta 5b klas?s mokin?s Kotrynos Au?rin?s Karyznait?s fotografij? paroda. Mokiniai bei pavaduotoja L. Sim?nien?, soc. pedagog? L. Kareivien?, aukl?toja A. Paulauskien? bei buvusi mergait?s mokytoja I. Kliminskien? g?r?josi u?fiksuotomis akimirkomis, pasteb?tomis detal?mis, gamtos gro?io atskleidimu, d?kota u? iniciatyvum? bei t?veli? pagalb?. Kotryna Karyznait? fotografuoti prad?jo besimokydama pradin?se klas?se. Kaip sak? parodos autor?, nuotrauk? ciklas atsirado gyvenant gamtos apsuptyje ir ?alia jau?iant met? laik? kait?. ?i?r?ti nuotraukas


Sve?iai i? V?? Raseini? Technologijos ir verslo mokyklos

Raseini? Technologijos ir verslo mokyklos pavaduotoja ugdymui Sigita Sakalauskien? bei 3 kurso mokin? Monika Laurynien? m?s? 9,10, 8b klas?s mokinius supa?indino su mokymosi ?ioje mokykloje galimyb?mis, s?lygomis, atsak? ? mokini? klausimus.

foto foto foto

Pamoka 4-oje klas?je ?Kaip seneliai mokslus ?jo?

Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos 4 b klas?s mokiniai ? pamok? pasikviet? senelius. Laukdami savo t?v? t?veli? ra?? ra?inius, k?r? eil?ra?tukus. Domas Semenauskas savo eil?ra?tuk? taip ir pavadino ?Seneliai?. Kamil?, Kornelija, Nerija, Danielius deklamavo J. Degutyt?s, M. Vainilai?io, R. Sku?ait?s eil?ra?tukus. ?domios mokini? ra?n?li? mintys:

?Mano mo?iut? lauk? pra?ystan?i? slyv?, o kai jos prinoks, tai rinksim ir ?aisim lauke po med?iu ? jos svajon? nei?sipild?.? Kornelija Zverkait?. ?Mano senelis darb?tus, draugi?kas, teisingas, o mano draug?s mano, kad jis juokingas, linksmas ir pats geriausias pasaulyje.? Nerija Banaityt?. ?Mano mo?iut?s akys buvo didel?s ir i?sigandusios, kai a? ? tvenkin? ?kritau, o man buvo nebaisu.? Agn? Stankevi?i?t?. ?Mano mo?iut? tokia gailestinga, ji man visk? leid?ia. Pas j? gyvenu ?e?erius metus, o ruden? i?vyksiu pas mam?.? Benas Savickis. Ra?in?liuose mokiniai ra?o, kad su seneliais ?aid?ia sl?pyni?, va?in?jasi dvira?iu, ?okin?ja virvute, ?aid?ia ir dainuoja. Senel?s verda labai skani? sriub?, lesina vi?tas, drauge su vaikai?iais renka kiau?inius, o i? kelion?s niekada negr??ta be lauktuvi?. Visuose ra?in?liuose pasakomas tas pats teiginys, kad seneliai labai savo an?k?lius- vaikai?ius myli.

foto foto foto

DRAUGI?KIAUSI MOKYKLOS MOKINIAI

Susitikome po ?iuo stogu, kad keisdamiesi savo ?iniomis ir patyrimais i?mokytume vieni kitus suprasti ir pa?inti ?mogaus ir pasaulio prigimt?, branginti savo ?em? ir namus.

Susitikome, kad pad?tume vieni kitiems suvokti savo ?mogi?k?j? pareig? ir pasidalytume sav?ja ?viesa ( ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos filosofija).

Viena i? OLWEUS praty?i? prevencijos programos sieki? yra DRAUGI?KUMO puosel?jimas. Kiekvien? m?nes? bendraklasiai stebi ir renka draugi?kiausi? klas?s mokin?.

DID?IUOJAM?S IR D?IAUGIAM?S vasario, kovo ir baland?io m?nesio NOMINANTAIS.

foto foto foto

Puslapis 65 iš 72 << < 62 63 64 65 66 67 68 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2584727 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor