2019-11-22 18:17
Meniu
Facebook
Facebook
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinningo
eTwinning
Mukis
BMT
Susitikome su ra?ytoja

M?s? mokyklos 6b ir 6a klasi? mokiniai kartu su lietuvi? kalbos mokytoja Alma Paulauskiene bei mokyklos bibliotekininke Nijole Strodomskiene dalyvavo Kelm?s ?emait?s vie?osios bibliotekos ?gyvendinamame edukaciniame projekte ?Lietuvi? autoriai - vaikams?. Spalio 10 d. vyko susitikimas su ra?ytoja Kristina Gudonyte. Vieniems ji ?inoma kaip aktor?, re?isier?, scenarist?, dailinink?, kitiems kaip populiari? televizijos film? (?Dvynuk?s?), serial? (?Nemylimi?, ?Moterys meluoja geriau?) scenarij? ir kt. bendraautor?.

?e?tokai aktyviai ruo??si susitikimui su geriausios 2009 met? knygos paaugliams ?Blogos mergait?s dienora?tis? autore. Buvo skaityta ?i bei kita knyga paaugliams - ?G?li? dvaras?. Mokiniai, nesp?j? iki susitikimo perskaityti knyg?, buvo suintriguoti tai padaryti v?liau. Mokiniai ra?? ra?inius pagal ?G?li? dvaro? i?traukas apie tyl?, apie tai, kas b?t?, jei pasaul? valdyt? vaikai ir pan. Deividas ?neideris ir Egl? Jak?tonyt? savo darbus perskait? ra?ytojai.

Susitikime ra?ytoja K. Gudonyt? skait? i?traukas i? savo knyg?, pasakojo apie pa?i? naujausi? knyg? - ?Ida i? ?e??li? sodo?, nominuot? ?iemet paskelbtame nacionaliniame konkurse ?Met? knygos rinkimai 2012? paaugliams skirt? knyg? kategorijoje. Vaikai ypa? aktyviai klausin?jo ra?ytojos apie dienora??io ra?ym?, k?ryb?, prototipus.
Jauniesiems skaitytojams pamoka, praleista bibliotekoje, buvo naudinga. Susitikimas skatino dom?tis lietuvi? literat?ra. ?i?r?ti nuotraukas


Obuolio diena

Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos mokiniai, vykdydami Sveikatiados projekt?, spalio 1 dien? kibo ? sveikos gyvensenos auk?tumas. Mokini? parlamentas pasi?l? organizuoti mokykloje Obuolio dien?. Iniciatyvos tikslas ? ugdyti vaik? supratim? apie vaisi? ir dar?ovi? naud?, kartu ?traukiant juos ? interaktyvias veiklas, kuriose jie patys linksma forma gal?t? skleisti ?ini? apie ?ias g?rybes.

Klas?s valand?l?s metu vaikai i? sune?t? obuoli? dar? kompozicijas, fig?ras, statinius. Vai?indamiesi obuoliais, vaikai k?r? eil?ra??ius, ra?? deklaracijas: ?Mes tikime, kad valgant vaisius ir dar?ove b?sime energingi ir niekada neu?migsim per pamokas! Mes si?lome valgyti vaisius ir dar?oves bent 3 kartus per dien?! ?.
Vyresni? klasi? mokiniai organizavo sveikas popietes-?ibur?lius. Jie atsisak? tradicini? limonad? ir vaisvandeni?, gard?iavosi savos gamybos sultimis, obuoli? pyragais ir uogien?mis. Mokiniai per popiet? dalijosi savo m?gstamais ekonomi?kais receptais.

Statiniai ir eil?ra??iai buvo eksponuojami antrame auk?te. Mokykla kvep?jo sodu. Vaikai pamat?, kad sveikai gyventi yra ne tik smagu, linksma, bet ir naudinga bei ekonomi?ka.??i?r?ti nuotraukas


?ygeiviai min?jo Balt? vienyb?s dien?

Rugs?jo 22 d. mokyklos ?ygeiviai ir mokytoja Alma Paulauskien? vyko ant Daug?li?k?s alkakalnio. Ten kartu su kit? mokykl? mokiniais bei etnin?s kult?ros puosel?toju Valdu Rutk?nu ?sijung? ? Balt? vienyb?s ugnies s??auk?. Lietuvoje, Latvijoje ir kitose balt? gyventose ?em?se t? vakar? buvo u?degtos ugnys ant kaln?, piliakalni?. Prie? 776 metus balt? gentys susivienijo ir Saul?s m??yje sumu?? Kalavijuo?i? ordin?. Saul?s m??io diena Lietuvos ir Latvijos seim? yra paskelbta Balt? vienyb?s diena. Ugnis ant tolimo kalno ? ?enklas, kad esame. Ugnies u?degimas vienu metu ? vienyb?. ?ios s??aukos esm? ? aplankyti baltams atmintinas vietas, u?degti ugnis ant kaln? ar kitose su balt? istorija susijusiose vietose ir sujungti ?i? gen?i? palikuonis bei ?emes. Taip pat pamin?tas ir Rudens lygiadienis, degintas jo simbolis o?ys, dainuotos liaudies dainos bei smagiai su?okti liaudi?ki ?okiai prie lau?o.

foto foto

Kvie?iame dalyvauti

Kvie?iame dalyvauti moksleivius, besidominan?ius video klip? k?rimu. Sukurkite video klip? apie savo mokykl?, patalpinkite ? "YouTube" ir nuorod? si?skite el.pa?tu andrius@tinklas.lt

Norintys dalyvauti konkurse turi savo darb? nuorodas atsi?sti iki lapkri?io 15 dienos. Geriausi? vaizdo klip? autoriai bus apdovanoti, o j? darbai bus pristatyti 13-ojo Lietuvos mokykl? interneto svetaini? konkurso baigiamajame renginyje.

REIKALINGI MOKYTOJAI!
Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindinei mokyklai reikalingi: chemijos mokytojas (darbas ne pilnu kr?viu) specialusis pedagogas (terminuota darbo sutartis).
Rugs?jo 1
foto
? klases, pla?iai duris arv?r?s,
Gr??ta vasaros takais rugs?jis.
Ir po paslapting? ?ini? ?al?
Leid?iasi keliaut kas gali...

Su mokslo met? prad?ia! Visus ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos mokinius ir j? t?velius rugs?jo 3 dien? (pirmadien?) 10val. kvie?iame ? mokslo met? prad?ios ?vent?.
Dalyvavome projekte BMT-3 2011-2012 m.m.

2011-2012 m.m. Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin? mokykla dalyvavo projekte BMT-3 (Besimokan?i?j? Mokykl? Tinklai), kurio metu daug d?mesio buvo skiriama ugdymo turinio diferencijavimui ir individualizavimui. ?iame projekte dalyvavo ir 7b klas?s mokiniai, kurie per paskutin? ?i? mokslo met? klas?s valand?l? aptar? ?i? met? s?kmes ir nes?kmes, ?simintiniausius ?vykius ir planavo, kokia tur?t? b?ti j? klas? kitais mokslo metais. ?i?r?ti nuotraukas

S?km?s Jiems !!!

BMT komanda


I? COMENIUS PROJEKTO ?GYVENIMI?KOS KULT?ROS ARENA? SUGR??US
Comenius

Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos mokytojai N. Vengelien?, E. Antanaitis, direktoriaus pavaduotoja R. Dovidaitien? ir mokiniai E. Sakalauskyt? bei K. Zavadskis gegu??s 21-26 dienomis dalyvavo Comenius projekto ?ali? (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Austrijos, Italijos, Bulgarijos, Turkijos) susitikime, kuris vyko Lenkijos Chor?ovo miesto 1-oje gimnazijoje. Tai penktasis Comenius projekte ?Gyvenimi?kos kult?ros arena? dalyvaujan?i? ?ali? susitikimas.

Vie?nag?s metu devyni? ?ali? mokiniai ir mokytojai daug bendravo, keliavo, atliko ?vairias u?duotis, mok?si kit? ?ali? kalb?, dom?josi Lenkijos mokini? ir mokytoj? gyvenimu, ?alies kult?ra, tradicijomis bei papro?iais.

Projekto dalyviai pristat? parengtus nam? darbus tema ?Mano ?alis, mano ?eima ir a??. M?s? mokyklos mokiniai Ema ir Kasparas angl? kalba pristat? ?ymius praeities ir dabarties menininkus: M. K. ?iurlion? ir S. Eidrigevi?i?, supa?indino su j? k?ryba. Pristatymo metu parod?me filmuot? med?iag? apie mokykloje vykus? rengin? ?Mano ?alis, mano ?eima ir a??.

Susitikimo metu daug d?mesio buvo skiriama susipa?inimui su Lenkijos ?vietimo sistema bei mokytoj? darbu, vaik? ugdymu dar?eliuose ir ?vairaus tipo mokyklose.

?Kalb? dirbtuv?se? mokytojai, dirbdami grup?se ir bendradarbiaudami su kit? ?ali? kolegomis, pl?tojo savo kalbinius geb?jimus. Lenk? kalba (?odyn? pagalba) atsak? ? klausimus; sugrupavo tos pa?ios reik?m?s ?od?ius bei junginius lenk?, vokie?i?, angl? kalbomis; lenki?kai perskait? greitakalbes. Skaitymas lenk? kalba visiems mokytojams suk?l? daug juoko... Tuo metu mokiniai atliko k?rybines u?duotis.

Visi projekto dalyviai lank?si miesto savivaldyb?je, susitiko su miesto mero (prezidento) pavaduotoju, kuris visus supa?indino su Chor?ovo miesto istorija, dabartin?mis problemomis bei savivaldyb?s darbu.
Didelius ?sp?d?ius mokiniams paliko apsilankymas Bielsko-Bialos animacini? film? k?rimo studijoje. Joje visi dalyviai susipa?ino su animacini? film? ?gimimu?, buvo parodyti trys daugelyje ?ali? populiariausi animaciniai filmai.
Ypa? ?simintinas mokiniams ir mokytojams k?limasis kaln? keltuvais ? ?yndelnios kaln? (1028m auk?tyje vir? j?ros lygio). Gro??jom?s kaln? peiza?ais, lank?m?s kaln? pap?d?je esan?ioje nuostabaus gro?io koply?ioje. ?Nusileidim?? nuo kalno prisimins daugelis projekto dalyvi?, nes j? ?veikti reik?jo p?s?iomis...

Visiems projekto dalyviams nepamir?tam? ?sp?d?i? paliko kelion? ? Krokuv?. Tai senoji Lenkijos sostin?, kuri? su pasidid?iavimu lenkai laiko dabartine kult?ros sostine. Ap?i?r?jome Krokuvos senamiest? su ?sp?dinga turgaus aik?te, ?jome senuoju Karali? keliu, lank?m?s Vavelio pilyje, kuri ?iuo metu yra ?traukta ? Pasaulio paveldo s?ra??.

Comenius projekto susitikimai ?vairiose ?alyse - tai ne?kainuojama patirtis mokytojams ir mokiniams, galimyb? pl?toti kalbinius geb?jimus, artimiau pa?inti kit? ?ali? kult?r?, tradicijas bei papro?ius, u?megzti ir pl?toti partneryst?s ry?ius.

Penkios dienos, praleistos Lenkijos Chor?ovo mieste, prab?go nepastebimai, palikdamos tik gra?ius, ?simintinus ?sp?d?ius. ?i?r?ti nuotraukas

Vokie?i? kalbos mokytoja Nijol? Vengelien?


?Paskui debes?l??

Taip pavadintas tradicinis Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos meno kolektyv? mokslo met? baigiamasis koncertas, ?vyk?s Kelm?s kult?ros centre. ?i ?vent? laukiama mokytoj?, mokini? ir j? ?eim? nari?. Visiems ?domu pamatyti, ko vaikai i?moko per metus, gera pasid?iaugti, kad jie gra??s ir gab?s, kaip oriai moka elgtis scenoje.

Renginio koncepcij? k?r?, scenarij? ra??, re?isavo bei ruo?? mokinius etiudams mokyklos dramos b?reli? vadov?s mokytojos A. ?i?kien? ir J. Seselskien?. Pasirodymams moksleivius ruo?? b?rys pedagogi?: E. Pa?arauskien?, I. Kliminskien?, D. Ba?kien?, B. Nem?iauskien?, J. Akstinien?, D. Vai?iulien?, R. Vileikien?, M. Bagdonavi?ien?, J. Jakubauskien?, L. ?imkevi?ien?.

Mokiniai ?oko liaudi?kus ir ?iuolaikinius ?okius (prie?mokyklinio ugdymo grup?, 1a, 1b, 2a, 2b, 3b klas?s), dainavo M. ?tabokait?, M. Paulauskait?, A. ?arlauskait?, D. Slavinskait?, J. Antanaityt?, K. ?altmiryt?, V. Ispiryan, mergin? ansamblis ir choras (daugelio daininink? mokytoja J. Jakubauskien?), rai?kiai pasak??i? skait? J. Ma?ukna, ?vairiais instrumentais muzikos k?rinius atliko pianist? M. ?tabokait?, akordeonistas G. Kau?ius, gitara skambino ir dainavo E. Bivainyt?, meni?kas fotografijas demonstravo ir grojo fortepijonu G. Miklovait?. 12 mergai?i? vaidino etiudus apie met? laikus. Lyg tikros maneken?s improvizuotu podiumu ?ingsniavo 8c kl. mokin?s, demonstruodamos pa?i? sukurt? met? laik? r?b? kolekcij?.

METODIN?S DIENOS

Pirm?j? dien? rytine mank?ta, kuri? ved? k?no kult?ros mokytojai S. Sili?nas ir A. Musneckien?, prasid?jo dorinio, meninio, k?no kult?ros ir technologij? metodin?s grup?s dienos mokykloje. T? pa?i? dien? mokytoj? kambaryje eiliuotai ir draugi?kais sar?ais prisistat? visi metodin?s grup?s nariai. Vis? savait? k?no kult?ros mokytojai rytais mok? teisingai mank?tintis- kiekvien? dien? atlikome vis kitus pratimus. I? prd?i? ?m? juokas, bet jei taip tankiau gal ir gero rezultato sulauktume...

Antr?j? dien? mokytojos metodinink?s Irena Sabaityt? ir Daiva Vai?iulien? ved? dail?s ir technologij? atviras pamokas.

Tre?i?j? dien? vyresnioji mokytoja Jolanta Jakubauskien? ved? muzikos atvir? pamok?.

Ketvirt?j? dien? metodin?s grup?s nariai pakviet? prie apvalaus stalo popietei - diskusijai ?Metod? ?vairov? ugdant mokini? k?rybi?kum? ir savaranki?kum?. Privalumai ir sunkumai?. Vyko kar?tos diskusijos.

Metodin? savait? baig?si ?Kermo?iumi?. Ir suaug?, ir vaikai, mokytojai ir mokiniai bei j? t?veliai gal?jo pirkti, parduoti ar tiesiog pa?iopsoti ? ?okan?ius, dainuojan?ius m?s? mokyklos mokinius. ?i?r?ti nuotraukas


U?SIENIO KALB? MOKYTOJ? METODIN? SAVAIT?

Baland?io m?n. 23-27 dienomis u?sienio kalb? mokytojos sureng? metodin? savait? m?s? mokyklos mokiniams ir mokytojams. Atviras pamokas ved? angl? kalbos mokytojos Ilona Sej?nien?, Vaida Simanauskien?. Vokie?i? kalbos mokytoja Nijol? Vengelien? ved? pa?intines pamokas penktokams. Mokytojos Violeta Gliaudien? ir Vaida Simanauskien? sureng? rajonin? angl? kalbos ?vent? pradini? klasi? mokiniams ?Let?s sing, let?s play, let?s tell stories!?. 6 -8 klasi? mokiniai gal?jo savo j?gas i?bandyti kry?ia?od?i? konkurse, kur? organizavo angl? kalbos mokytoja Nijol? Bielskien?. Rus? kalbos mokytojos Jolanta R?zgien?, Olga Raubien? bei vokie?i? kalbos mokytoja Nijol? Vengelien? sureng? ?vent? ?Pa?ink kitas kult?ras?. Metodin?s savait?s metu u?sienio kalb? metodin?s grup?s pirminink? Audron? Ispiryan skait? prane?im? ?Bendravimo reik?m? mokant(is) u?sienio kalb?? bei pristat? tyrimo ?U?sienio kalb? pamok? mokykloje aplinka? rezultatus ir i?vadas. Metodin?s grup?s mokytojos sureng? metodini? darb? parod?, pasidalino ger?ja patirtimi, diskutavo apie mokymo metodus, sprend? i?kylan?ias problemas bei aptar? metodin? veikl? ateityje. Savait? baigta mini kalb? ?egzaminu?. Kolegos tur?jo atsakyti ? klausimus angl? ir rus? kalbomis. Teisingi atsakymai ?vertinti dovan?l?mis. Visi suprato u?sienio kalb? mok?jimo svarb? :)

Gera dalintis patirtimi!

Puslapis 58 iš 65 << < 55 56 57 58 59 60 61 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2451623 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor