2019-11-22 18:26
Meniu
Facebook
Facebook
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinningo
eTwinning
Mukis
BMT
KURIAME RESPUBLIK?

Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin? mokykla kartu su U?ven?io ?atrijos Raganos gimnazija bei Lioli? pagrindine mokykla buvo atrinktos dalyvauti respublikiniame pilietin?s veiklos projekte ?Kuriame Respublik??. Jis ?gyvendinamas 120 mokykl? bei kolegij? 30-yje Lietuvos savivaldybi?.

?Kra?ant?je? vyko projekto grup?s pirmoji darbin? sesija, kuriai vadovavo mokyklos direktorius S. Jokubauskas. Po dalyvi? ir lektori? susipa?inimo buvo pateikta projekto vizija, keliami tikslai, seka. Akcentuota, jog 1990 m. atkurta Lietuvos Respublika, ji ?tvirtinta 1992-aisiais priimta Konstitucija, ta?iau m?s? Respublika lieka be id?jini? pamat?, be turinio. Seimu pasitiki ma?iau nei kas de?imtas pilietis, did?ioji visuomen?s dalis jau?iasi bej?g? paveikti valstyb?s tikrov?, tr?ksta bendruomeni?kumo, jaunoji karta menkai domisi vie?uoju gyvenimu ir bodisi politika kaip ne?variu reikalu. Mokytojai taip pat vengia aptarti su mokiniais politines aktualijas. Pasak filosofo S. ?alkauskio, svarbiausia ?veikti dvasios vergi?kum?, i?ugdyti tautos ?mones laisvus ir geban?ius prisiimti asmenin? atsakomyb? u? tautos ir valstyb?s likim?. ?io projekto ekspertas JAV ir Lietuvos ?urnalistas, redaktorius, d?stytojas, visuomenininkas Romas Sakadolskis primin? svarbiausias valstyb?s s?vokas. Kiti dalyvav? ekspertai si?l? mokykl? projektams galimas veiklos sritis: jaunimo u?imtumo didinim?, socialinio solidarumo, savivaldos stiprinim?, paveldo puosel?jim?, nauj? b?d? pilietinio ugdymo mokykloje atnaujinimui paie?k?. Pabr??ti ir veiksniai, svarb?s mokini? dalyvavimui tokioje veikloje. Viena vertus, tai asmenin? patirtis, antra dalyvavimo sukeltas bendrumo su bendruomene ar visa Lietuva jausmas, k?rybin? laisv?, pripa?inimas. Toliau komandos, sudarytos i? ?vairi? dalyk? mokytoj? ir mokini?, tur?jo sugeneruoti opiausias, svarbiausias savo aplinkai id?jas galimiems vad. projektukams mokyklose.

Kas m?nes? vyks k?rybin?s laboratorijos vis kitoje mokykloje, projekto ?Kuriame Respublik?? dalyviai dalinsis id?jomis, jas atsakingai ?gyvendins. Visa tai truks 30 m?nesi?. Baigiamojoje konferencijoje bus atrinktos s?kmingiausios projektuk? id?jos, kurios 2013-2014 m.m. bus ?gyvendinamos visos Lietuvos mokyklose. ?i?r?ti nuotraukas


MUZIEJUJE

6b klas?s mokiniai kartu su mokyt. Alma Paulauskiene dalyvavo Kelm?s kra?to muziejaus istorijos rinkinio pristatyme. Nors mokiniai vienoje seniausi? i?likusi? dvaro sodyb? ?emaitijoje vie??jo ne pirm? kart?, bet buvo ?domu v?l apsilankyti, nes neseniai i?leistas pristatom? istorijos eksponat? katalogas (2010 m. i??jo liaudies meno rinkinys). Muziejininkai mokiniams pristat? vertybes, menan?ias istorinius ?vykius: 1863 m. sukilimo v?liav?, prezidento Aleksandro Stulginskio skryni?, dvar? vald?iusi? Gru?evski? daiktus ir kt. Muziejaus direktor? sak?, jog ?iame kataloge yra vertingiausi eksponatai. Mokiniams surengta viktorina, o teisingai atsakiusieji ? ?vairius Kelm?s kra?to istorijos klausimus gavo dovan? nauj?j? muziejaus leidin?.

foto

PENKTOK? KRIK?TYNOS

Mokykloje gyvuoja tradicija prie? rudens atostogas priimti penktokus ? mokini? bendruomen? ? juos pakrik?tyti. ?var? pirm?j? siaub? ?siver?imu ? klases, ?krik?tat?viai?, mokini? parlamento nariai, tuoj pat penktok? ne?iojamas ma?vaiki? bakterijas numal?ino ?antipenktokino? doze. ?veik? kl??i? keli? nekrik?tos pasiek? akt? sal?, kurioje ir vyko visas smagumas bei apeigos. Siekiant tikro penktoko vardo teko pie?ti klas?s aukl?toj? portretus, grietin?l?s ?kalne? ie?koti pasl?pto ?juodulio?, skanauti ir nustatyti ?kruvinosios? mi?rain?s sud?t?, i?bandyti ant savo galvos d??tan?io kiau?inio skleid?iam? ?malonum??. Po juodomis kauk?mis pasl?p? tikruosius savo veidus ? sal? ?siver?? ?terorist?? naikinimo grup?. J? ?iniomis tarp penktok? sl?p?si trys terorist?s, pasirengusios 4 metus kankinti penktokus. Kas jos? Aukl?tojos. Nesp?jus niekam atsitok?ti, aukl?tojos pagrobiamos ir i?vedamos ne?inoma kryptimi. Penktok? poroms teko gerokai paklaid?ioti po mokykl?, kol aplank? visas galimas aukl?toj? ??kalinimo? vietas. O surado jas direktoriaus kabinete maloniai besi?neku?iuojan?ias ir gerian?ias su direktoriumi kav?.

Neklusnieji penktokai buvo raminami dar viena ?antipenktokino? doze, vandeniu ir net u?darymu ? karcer?. Po linksm?, galb?t ir varginan?i? u?duo?i?, penktokai i?klaus? priesaik? ir prisiek? j? vykdyti. Dabar visi galime b?ti ram?s ? ma?vaiki? penktok? bakterija po mokykl? nebesklis! ?i?r?ti nuotraukas

Mokyklos parlamento nar? Emilija Sasnauskait?


Apie kelion? ? Austrij?
Comenius

MANO KELM?-KART? MIESTAS:

?IA BUVO MANO PROT?VIAI,

?IA ESU A?,

?IA BUS MANO VAIKAI...

? Kiekviena karta turi savo papro?ius, atradimus, muzik?, gyvenimo b?d?. Seneli? prisiminimai, t?v? pasakojimai leid?ia jaunam ?mogui suvokti save kaip asmenyb?, kaip savo ?alies piliet?. ?iandieninis pasaulis greitai kei?iasi, bet ir suteikia galimyb? pa?inti kitas ?alis. Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin? mokykla dalyvauja Comenius projekte ?Lebenskultur Arena?. Gruod?io 10-15 dienomis mokyklos? atstovai: mokytojai Evaldas Antanaitis ir Rima Pa?erauskien?, mokin?s Ugn? Paulauskait? ir Domant? Slavinskait?, sve?iavom?s Austrijoje.? Susitikimo tema ?GENERATION ARE LIFE POSSIBILITIES, STYLE, CULTURE IN THE REGION?.? Tur?jome u?duot?: i?siai?kinti kaip keit?si Kelm? ir jos gyventojai nuo 1945 iki 2012 met?. Ruo?iantis kelionei mes?? rinkome med?iag? apie miesto architekt?ros poky?ius, mados kryptis.? Apie tai, kuo gyveno m?s? seneliai, t?vai ir kaip atrodo m?s? pasaulis: mokykla, draugai, veikla. Surinkt? med?iag? Ugn? ir Domant? angl? ir vokie?i? kalbomis pristat? austr?, vokie?i?, ital?, lenk?, est?, latvi?, bulgar? komandoms.

Mokykla, kurioje? sve?iavom?s, ?sik?rusi kaln? apsuptos Karintijos miestelyje St. Andre, vienuolyno patalpose.

Projektas buvo skirtas ?vairi? kart? gyvenimo, stili?, galimybi? pa?inimui, tod?l per savait? mes susipa?inome ir su ma?aisiais Austrijos gyventojais, jaunimu ir su seneliais.? Skirting? ?ali? mokiniai su dar?elinukais kartu ?aid?, sportavo, lipd? skulpt?r?les. Bendruomen?s vaik? dar?elis primena namus, kur gyvenimas virte verda. St. Andre mokyklos direktorius pristat? Austrijos ?vietimo sistemos model?, o mes tur?jome galimyb? susipa?inti su pagrindine mokykla bei profesine mokykla. Steb?jom?s, ir kartu pavyd?jome, gerai materialiai apr?pinta profesine mokykla, kuri ruo?ia specialistus, reikalingus b?tent ?iam regionui: stalius, mi?ko kirt?jus, ?em?s ?kio specialistus, technikus ir net vyndarius. Vis? savait? mokiniai bendravo su savo bendraam?iais, gamino kal?dinius papuo?alus ir saldumynus, susipa?ino su j? ?eimomis ir gyvenimo b?du.? Viena diena buvo skirta seneli? nam? lankymui. Dideli, jauk?s namai, paslaugus ir kvalifikuotas personalas u?tikrina rami? senatv? bet koki? lig? kamuojamiems ?mon?ms.? ????

Kasdien mus d?iugino snieguotos kaln? vir??n?s. Karintijoje gausu pili?, vienuolyn?. Aplank?me St. Paul vienuolyn?, gars?jant? turtinga sen? knyg? biblioteka, vakarieniavome Wofsbergo pilyje, aplank?me Lavanthaus muziej?, pristatant? Austrijos istorij? nuo ledynme?io iki ?i? dien?. Tur?jome galimyb? susipa?inti ir su dabartine kult?ra: Bulgar? mokiniai atliko nacionalinius ?okius ir dainas, buvome su?av?ti net dviej? Austrijos mokykl? mokytoj? kolektyv? dainomis.?

Greitai pral?k? savait? svetingame kra?te. Atsisveikinant vaikai brauk? a?aras- buvo li?dna skirtis su naujais draugais. Malonu, kad austr? ?eimos d?iaug?si m?s? vaikais, kad net septintok?ms angl? ar vokie?i? kalba n?ra kli?tis bendraujant. ?i?r?ti nuotraukas


OPPP mokymai

Olweus paty?i? prevencijos programa t?siasi, mokytojai mokosi, bendrauja, tariasi. MSG lyderiai atsakym? ie?ko bandym? b?du, vedami OPPP instruktoriaus, buvusio mokyklos mokinio, Karolio Makausko. Sutelkiamos ne tik ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos paj?gos, bet? pasikvie?iame ir kolegas i? ?Aukuro?? vidurin?s mokyklos. Kai kalbama apie saugi? mokyklos atmosfer? kiekvienam besimokan?iam mokiniui ir kiekvienam mokyklos darbuotojui ? susitelkia abiej? mokykl? bendruomen?s. ?i?r?ti nuotraukas?


?Ruduo- vitamin? krait??

Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin?je mokykloje ?urmuliavo rudenin? mug? ?Ruduo - vitamin? krait??. I? pat ryto visi prie?mokyklinukai, 1- 4 klasi? mokiniai rinkosi ? klases ne?prastai su pilnomis kuprin?mis, krep?eliais, ?vairiausi? rudens g?rybi? ne?ini.

Pirmame auk?te ant palangi? pra?ydo ?vairiaspalv?s rudenin?s puok?t?s, pie?in?liai, ?vairiausi ir ?domiausi eksponatai ir patys gra?iausi darbeliai, o taip pat dar?ov?s- i?daiginink?s.

Labiausiai visi lauk? prasid?sian?ios mug?s ?urmulio. Visos klas?s steng?si padengti stalus kuo ?domiau, gra?iau ir esteti?kiau. Pirkti buvo galima pa?i? sveikiausi? patiekal?: vaisi?, dar?ovi?, vaista?oli?, skaniausi? pyrag? ir ?vie?iai ?pririnkt?? gryb?, mi?raini? ir kit? vai?i?.
Mug? moko ma?uosius mokinukus mandagumo, esteti?kumo, i?radingumo, tolerancijos. 3a klas?s mergait?s Venera ir August? visus vai?ino savo keptais patiekalais be jokio atlygio. Mokinukai d?iaug?si savo i?parduotais patiekalais ir gautais pinig?liais.

Aktyviausi mug?s dalyviai u? gra?iausius pie?in?lius, rudenines puok?tes, ?domiausius eksponatus, esteti?kiausius ir gausiausius stalus buvo apdovanoti pad?komis, prizais ir siurprizais.

D?kojame visiems prie?mokyklinuk?, 1- 4 klasi? mokini? t?veliams, klasi? mokytojoms u? gra?i? rudenin? mug? ?Ruduo - vitamin? krait??.
?i?r?ti nuotraukas

Dalia Krumplien? pradini? klasi? mokytoja


Tolerancijos diena

Kokia? Tarptautin? Tolerancijos diena

Kada? Lapkri?io 16 dien?

Kas tai? Tolerancija (lot. tolerantia ? kantryb? )

K? rei?kia? Tai kitokios nuomon?s, elgesio arba ?sitikinim? gerbim?, pakantum? kitokiam ?mogui

Koks ?ios dienos simbolis? Sk?tis

Kas i? to? Daug skirting? mokini? susitelk? po sk??iais ir su?ild? ni?ri? rudens dien? J


foto foto foto

?Noriu ?inoti? ?alyje

Ar j?s ?inote, kad debes? kilimais vaik?to nematoma f?ja? Ji surenka visas vaik? mintis ? krep?el?, o paskui, atsis?dusi ant debesies kra?telio jas r??iuoja ir pasiun?ia ? pasaul?. Geroji f?ja daro stebuklus... Spalio 30 dien? ji sukviet? smalsu?ius i? Kauno, ?iauli?, Jurbarko, ?ie?mari?, Raseini?, Nemak??i?, K?daini? rajono, susitikti ?Noriu ?inoti? ?alyje, Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin?je mokykloje. ? susitikim? atvyko didelis b?rys pradinuk? ir i? Kelm?s rajono.

Jau ?e?tus metus mokykloje vyksta pradini? klasi? mokini? ir mokytoj? konferencija ?Noriu ?inoti?. Visus dalyvius dainomis ir ?okiais pasveikino ma?ieji saviveiklininkai, mokyklos direktorius Stasys Jokubauskas. Paskaitoje ?Tai paprasta? vaik? ?urnalo ?Nyk?tukas? vyr. redaktor? Ilona Bumblauskien? atskleid? paslapt?, kad norint kuo daugiau su?inoti labai svarbu mok?ti klausytis, priimti ?inias, pamatyti gro?? ma?uose dalykuose.

Konferencijoje dalyvavo leidyklos ?Nieko rimto? atstovas Saulius Valu?is, kuris supa?indino mokytojas su vaik? ?urnalu ?Laimiukas?. Jis paai?kino, kad ?? ?urnal?, kaip papildom? mokymo priemon? galima naudoti gimtosios kalbos, pasaulio pa?inimo, u?klasinio skaitymo pamokose.

Mokiniai pasiskirst? ? grupes pasakojo apie ruden? nuveiktus darbus, pasidalijo patirtimi kaip galima paruo?ti rudens g?rybes ?iemai ir visus pavai?ino savo sud?iovintais vaisiais ir dar?ov?mis. Ma?ieji dalyviai skait? prane?imus apie Lietuv?, jos dabart? bei senov?, Kelm?s kra?to gro?? bei ??ymius ?mones. Pradinukai ai?kino vieni kitiems kad sportuojant, valant dantis, sveikai maitinantis jie augs sveiki ir stipr?s. Minint Jono Ma?iulio-Maironio 150-?sias gimimo metines mokiniai pasakojo apie savo kelion? ? Kaun?, kurios metu aplank? ra?ytojo literat?ros muziej?. Sve?iai pasakojo apie piemen?li? vargus, dainavo j? daineles pritariant d?deli? muzikai. ?i?r?ti nuotraukas


Eina saulel? aplinkui dang?

?iais mokslo metais mokyklose ypa? didelis d?mesys skiriamas etnin?s kult?ros bendrosios programos ?gyvendinimui. Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin?je mokykloje tuo domimasi nuolat. Mokyklos lituanist?s I. Kasparavi?ien?, A. Paulauskien? ir A. ?i?kien?, nor?damos skatinti mokinius suvokti etnin? kult?r? kaip nuolat atsinaujinant? rei?kin?, pasirei?kiant? ?vairiais b?dais bei ugdyti bendruomeni?kumo jausm?, pakviet? vis? rajono mokykl? penktok?-?e?tok? komandas dalyvauti etnokult?ros renginyje ?Eina saulel? aplinkui dang??.

? etnokult?ros rytmet? atvyko 12 rajono mokykl? komandos: Gaili?, ?auk?n? Vlado P?tvio ? Putvinskio, Maironi?, Lioli?, Mockai?i?, Kra?i?, Vaiguvos Vlado ?imkaus, Tytuv?n?, Karkl?n?, Vidsod?io, Pakra?an?io, ?Aukuro? ir m?s? ??Kra?ant?s?. Vis? mokykl? mokiniai buvo suskirstyti ? 9 mi?rias komandas ? gentis: Saul?s, M?nulio, ?emynos ir pan., kuriose atliko u?duotis bei atsakym? teisingum? ?ym?josi ?sivertinimo lapuose. Mokiniai diskutavo, ar etnokult?ra turi i?laikyti autenti?kum?, ar gali modern?ti pritaikoma prie ?iuolaikini? technologij?. Jie m?st? atsakin?dami ? probleminius klausimus apie senovinius muzikos instrumentus, papro?ius, tautosakos ?anrus ir kt. Be to, ap?i?r?j? mokinuki? demonstruojamus tautinius r?bus, nurod? aprangos tr?kumus. Dalyviai i?vardino jiems parodyt? gr?d? pavadinimus bei i? keli? duonos r??i? atpa?ino tikr?j? lietuvi?k?j? duon?. Ir dar vaikai ?oko tautin? ?ok?, dainavo dain? apie saul?. Buvo gera nuolat gird?ti i?samius atsakymus, ?domu matyti vis? mokykl? komand? nam? darbus: ?aidimus, ratelius, vaidinimus, i?girsti gyvai atliekam? instrumentin? muzik?, dainas ir tarmi?kus pasakojimus.

Rajono kult?ros, sporto ir ?vietimo skyriaus ved?jas S. Michailovas, suaugusi?j? mokymo centro metodinink? V. Barauskien? bei ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos direktoriaus pavaduotoja L. Sim?nien? apibendrino rengin? bei d?kojo mokiniams ir mokytojams. Renginio metu mokiniai susirado nauj? draug?, papild? etnokult?ros ?inias, giliau pa?ino kintant?, gal tod?l ir gyv?, tautos paveld?. ?i?r?ti nuotraukas

Asta ?i?kien?


Sve?iuose pas Mairon?

Prav?rus Maironio buto duris suskambo kankl?s ir pasigirdo dainos ?Lietuva brangi? melodija... Taip prasid?jo Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos antrok? ir ketvirtok? kelion? po lietuvi? tautos dainiaus Jono Ma?iulio - Maironio literat?ros muziej?, kuris ?sik?r?s buvusiame poeto nuosavame name. Seni baldai, paveiksl? reprodukcijos, retos knygos, sodas kvie?ia nusikelti ? tuos laikus kai ?iame name gyveno poetas.

Prie?kambar? puo?ia paveikslo ??algirio m??is? kopija. ?i paveiksl? poetas labai m?go, gal tod?l po juo ?reng? sve?iams skirt? kampel?. Kabinetas buvo skirtas darbui ir pri?mimams. Prie kabinete stovin?io stalo Maironis praleisdavo daug laiko ra?ydamas, skaitydamas, egzaminuodamas studentus. Pails?ti jis s?sdavo ? supam? kr?sl?. Kabineto sienas puo?ia ?ymi? dailinink? paveiksl? reprodukcijos. Manoma, kad ma?oji svetain? buvo gra?iausia Kaune. Joje Maironis priimdavo sve?ius. Svetain?je skamb?jo muzika, poezija, buvo diskutuojama ?vairiomis temomis. Ant sienos kabo portretas, kuriame dailininkas Mairon? ?am?ino ir kaip poet?, ir kaip kunig?. Did?iosios svetain?s sienas puo?ia tautiniai motyvai. ?ia buvo ?ven?iami Maironio gimtadieniai, rengiami seminarijos pri?mimai. Svetain?je gal?jo sutilpti iki 200 ?moni?. Vakarus jis m?go leisti bibliotekoje, kurioje i?likusios 795 knygos. Maironis mok?jo septynias kalbas, m?go skaityti rus?, pranc?z? ir kit? ?ali? klasik? k?rinius.

Ap?i?r?j? Maironio namus, gro??jom?s sodu, kuriame daug laiko praleisdavo poetas. Sode nuo ankstyvo pavasario iki v?lyvo rudes ?yd?jo ?vairios g?l?s, kurias sodino ir pri?i?r?jo pats Maironis. Trumpam stabtel?jome prie Kristaus skulpt?ros, kuri? savo broliui pastat? kartu gyvenusi sesuo Marcel? Ma?iulyt?. S?d?jome pav?sin?je, kurioje m?go ils?tis Maironis. Poetas myl?jo gamt?, da?nai ? savo sod? pasikviesdavo sve?i?. ?i?r?ti nuotraukas


Lietuva ir Lenkija. Jaunimas gali b?ti kartu.

Prie? trejus metus mokykloje vyk?s Comenius projektas taip suartino mokinius ir mokytojus, kad gra?i draugyst? t?siasi iki ?iol. Vykdant Lietuvos ir Lenkijos jaunimo main? fondo finansuojam? projekt? tema ?Lietuva-Lenkija. Jaunimas gali b?ti kartu?, mokykloje spalio 9-14 dienomis vie??jo mokini? ir mokytoj? grup? i? Drawsko Pomorskie Adomo Mickevi?iaus gimnazijos.

Savait? laiko mokiniai kartu gyveno ?Mar?io? sodyboje, vieni kitus mok? savo kalbos,
dain?, liaudies ?oki?, gamino tauti?kus patiekalus, dirbo mokyklos technologij? centre. Savo ?inias apie Lietuv? ir Lenkij? mokiniai pasitikrino viktorinoje ?K? ?inau apie...?. Vakarais sodyboje taip pat vir? darbas: dekupa?o u?si?mimai, stalo ?aidimai, pristatym? rengimas, dain? konkursai. D?iugu, kad visus lyd?jo s?km?.

Mokiniai aplank? Kry?i? kaln?, gamino ?okolad?, ?aid? bauling?. Dargai?i? etnografiniame kaime kep? bandeles, lank?si Tytuv?nuose, ?iluvoje. Ap?i?r?jo Mi?ko muziej?. Mokykloje vykusios diskotekos metu savo talent? gal?jo demonstruoti visi norintys lietuvi? ir lenk? mokiniai.

Projekto prisiminimai i?liks bendrame pie?inyje ant sienos, nuotrauk? albumuose ir, ai?ku, ?irdyse. Atsisveikinant skamb?jusi daina ne vienam spaud? a?ar?...

Dar kart? ?sitikinome, kad tokie projektai reikalingi mokiniams: atrandami nauji draugai, tobulinami kalb?jimo ?g?d?iai, bendravimas, supratimas, tolerancija. ?i?r?ti nuotraukas


Puslapis 57 iš 65 << < 54 55 56 57 58 59 60 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2451632 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor