2019-11-13 15:17
Meniu
Facebook
Facebook
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinningo
eTwinning
Mukis
BMT
Kal?d? aidas

Kaip ir daugelis pasaulio ir Lietuvos ?moni?, taip ir ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos mokiniai d?iugiai min?jo ? ?vent? Kal?das.

?ven?i? art?jimo nuotaik? jau gruod?io prad?ioje mokykloje paskleid? mokytojos D.Vai?iulien?s ir jos pagalbinink? i?karpyti, langais ?ygiuojantys linksmieji nyk?tukai.

Mokini? parlamento nariai padabino eglutes, puo?? akt? sal?, organizavo Kal?din? pa?t? .

???? Pradini? ir 5-7 klasi? mokiniams Kal?din? nuotaik? dovanojo mokyklos meno b?reli? dalyviai, kurie kartu su mokytojomis J. Seselskiene, A. ?i?kiene, M. Bagdonavi?iene, E. Pa?erauskiene, L. ?imkevi?iene,? J. Jakubauskiene? bei J.R?zgiene pareng? nuotaiking? koncert?.

Koncerto dalyviai ir reng?jos ne tik nor?jo drauge su mokiniais pasid?iaugti art?jan?ia ?vente, bet ir? pakalb?ti apie Kal?d? prasm?, atjaut? , gerum?, dvasingum?.

Pradini? klasi? mokinius ir savo t?velius puikia programa nustebino 2b klas?s ma?ieji artistai. Padedami savo mokytojos I.Kliminskien?s ir tikybos mokytojos J.Seselskien?s vaikai paruo?? vaidinim? ?Banginis prakart?l?je?.

Vakarin?je 6-10 klasi? mokini? programoje sve?iavosi ?vairi? pasaulio ?ali? atstovai. ?Sve?i?? koncertin? program? prad?j? mokini? parlamento nariai, u?degan?ia melodija nuk?l? ? visomis spalvomis mirguliuojan?ius Havajus. Spalvingais r?bais ir i?rai?kingais ?okiais stebino Ispanijos (7c) ir Rusijos (8c) atstovai. Lietuvai atstovav? 6b klas?s mokiniai ne tik primin? ?al? garsinusius ?mones, bet ir linksmas lietuvi?kas vestuves ? pasirodym? sugeb?jo ?pinti. 8b klas?s merginos puikiai su?oko ?koti?k? ?ok?. J? filmuotas pasirodymas gra?iai der?jo su kit? dalyvi? ?gyvu? koncertu. Indais pavirt? 6a klas?s mokiniai kviet? ?aisti, o mokini? parlamento pirmininkei Gvidonei net ir ?pinig?li?? vokelyje perdav?. Kad apdovanojimus b?t? i? ko finansuoti... Koncerto metu skamb?jo pranc?zi?kos (7a), turki?kos (7b), afrikieti?kos (8a) melodijos ir ?okiai. Nesulauk? sve?i? i? Kinijos (10 kl) ir eskim? i? tolimosios ?iaur?s (9 kl.) ?mokiniai vakar? t?s? diskotekoje.??i?r?ti nuotraukas


Socialiai atsakingas mokini? elgesys mi?ke

Mokyklos specialistai devintos klas?s mokiniams socialini? ?g?d?i? lavinimo pamok? ved? ?uki?k?s mi?ke. Mokiniai studijavo ?em?lap?, dirbo su kompasu, mok?si orientuotis mi?ke pagal gamtinius rei?kinius. Suprantama, kad ruduo ? gryb? metas. Mok?jimas orientuotis mi?ke, rinkti bei atskirti valgomus grybus nuo nuoding?, juos nuvalyti ? tai dar keli ?g?d?iai, kurie buvo lavinami. V?liau, i?klausius instrukcij?, buvo kuriamas lau?as, verdama sriuba, atliekamos pirmos medicinin?s pagalbos teikimo pratybos.??i?r?ti nuotraukas


Socialin? pedagog?


Apie kelion? ? Austrij?
Comenius

MANO KELM?-KART? MIESTAS:

?IA BUVO MANO PROT?VIAI,

?IA ESU A?,

?IA BUS MANO VAIKAI...

? Kiekviena karta turi savo papro?ius, atradimus, muzik?, gyvenimo b?d?. Seneli? prisiminimai, t?v? pasakojimai leid?ia jaunam ?mogui suvokti save kaip asmenyb?, kaip savo ?alies piliet?. ?iandieninis pasaulis greitai kei?iasi, bet ir suteikia galimyb? pa?inti kitas ?alis. Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin? mokykla dalyvauja Comenius projekte ?Lebenskultur Arena?. Gruod?io 10-15 dienomis mokyklos? atstovai: mokytojai Evaldas Antanaitis ir Rima Pa?erauskien?, mokin?s Ugn? Paulauskait? ir Domant? Slavinskait?, sve?iavom?s Austrijoje.? Susitikimo tema ?GENERATION ARE LIFE POSSIBILITIES, STYLE, CULTURE IN THE REGION?.? Tur?jome u?duot?: i?siai?kinti kaip keit?si Kelm? ir jos gyventojai nuo 1945 iki 2012 met?. Ruo?iantis kelionei mes?? rinkome med?iag? apie miesto architekt?ros poky?ius, mados kryptis.? Apie tai, kuo gyveno m?s? seneliai, t?vai ir kaip atrodo m?s? pasaulis: mokykla, draugai, veikla. Surinkt? med?iag? Ugn? ir Domant? angl? ir vokie?i? kalbomis pristat? austr?, vokie?i?, ital?, lenk?, est?, latvi?, bulgar? komandoms.

Mokykla, kurioje? sve?iavom?s, ?sik?rusi kaln? apsuptos Karintijos miestelyje St. Andre, vienuolyno patalpose.

Projektas buvo skirtas ?vairi? kart? gyvenimo, stili?, galimybi? pa?inimui, tod?l per savait? mes susipa?inome ir su ma?aisiais Austrijos gyventojais, jaunimu ir su seneliais.? Skirting? ?ali? mokiniai su dar?elinukais kartu ?aid?, sportavo, lipd? skulpt?r?les. Bendruomen?s vaik? dar?elis primena namus, kur gyvenimas virte verda. St. Andre mokyklos direktorius pristat? Austrijos ?vietimo sistemos model?, o mes tur?jome galimyb? susipa?inti su pagrindine mokykla bei profesine mokykla. Steb?jom?s, ir kartu pavyd?jome, gerai materialiai apr?pinta profesine mokykla, kuri ruo?ia specialistus, reikalingus b?tent ?iam regionui: stalius, mi?ko kirt?jus, ?em?s ?kio specialistus, technikus ir net vyndarius. Vis? savait? mokiniai bendravo su savo bendraam?iais, gamino kal?dinius papuo?alus ir saldumynus, susipa?ino su j? ?eimomis ir gyvenimo b?du.? Viena diena buvo skirta seneli? nam? lankymui. Dideli, jauk?s namai, paslaugus ir kvalifikuotas personalas u?tikrina rami? senatv? bet koki? lig? kamuojamiems ?mon?ms.? ????

Kasdien mus d?iugino snieguotos kaln? vir??n?s. Karintijoje gausu pili?, vienuolyn?. Aplank?me St. Paul vienuolyn?, gars?jant? turtinga sen? knyg? biblioteka, vakarieniavome Wofsbergo pilyje, aplank?me Lavanthaus muziej?, pristatant? Austrijos istorij? nuo ledynme?io iki ?i? dien?. Tur?jome galimyb? susipa?inti ir su dabartine kult?ra: Bulgar? mokiniai atliko nacionalinius ?okius ir dainas, buvome su?av?ti net dviej? Austrijos mokykl? mokytoj? kolektyv? dainomis.?

Greitai pral?k? savait? svetingame kra?te. Atsisveikinant vaikai brauk? a?aras- buvo li?dna skirtis su naujais draugais. Malonu, kad austr? ?eimos d?iaug?si m?s? vaikais, kad net septintok?ms angl? ar vokie?i? kalba n?ra kli?tis bendraujant. ?i?r?ti nuotraukas


Vyksta Olweus mokini? apklausa

Klas?je, kurioje bus atliekama apklausa, bus po kompiuter? kiekvienam mokiniui. Apklausos administratorius drauge su mokyklos IT specialistais patikrins ir u?tikrins, kad apklausos vykdymui u?tekt? kompiuterin?s sistemos resurs?, nes vienu metu prie interneto jungsis didelis mokini? skai?ius. Kiekvienas kompiuteris bus paruo?tas: kiekvieno kompiuterio ekrane turi b?ti atidarytas interneto nar?ykl?s langas, o jame u?krautas mokini? apklauso vykdymui reikalingas langas answer.olwin.no Apklausos vykdymo metu, ir j? u?baigus mokiniams negalima atidarin?ti joki? kit? kompiuterini? program? bei internetini? puslapi?, nes tai gali perkrauti sistem?. Apklausos vykdymo metu mokini? mokymosi ir asmeniniai daiktai turi b?ti sud?ti ? kuprines.

Apklausai atlikti mokiniams prireiks apie 30 min. (3, 4 klasi? mokiniams) ir apie 15 min. (8 - 10 klasi? mokiniams). Jei klas?se yra skaitymo sunkum? turin?i? mokini?, apklausai skirsime daugiau laiko bei teiksime teksto perskaitymo pagalb?.

D?kojame visiems mokiniams ir mokytojams u? geranori?kum?, nustatyto apklausos grafiko laikym?si.


Socialin? pedagog??

foto foto

Gerumo ?enklai
7c ir 9 klas?s mokiniai nusprend? suorganizuoti Gerumo akcij? ir ?v.?Kal?d? d?iaugsmu pasidalinti su Lioli? seneli? nam? gyventojais.?Vaikinai vyko ne tu??iomis - ve??si sniego kastuvus ir atkas?,?pastaruoju metu, sniegu gausiai apsnigtus, globos nam? kiemo takus.?Merginos aplank? senelius j? gyvenamuose patalpose ir, vadovaujamos?Au?ros Gintar?s ?arlauskait?s, atliko lietuvi? liaudies k?rinius,?bendravo. ?i?r?ti nuotraukas

Socialin? pedagog?
Kelm?s Policijos komisariato pareig?nai informuoja

Gausiai susirinkusiems,, Kra?ant?s?? pagrindin?s mokyklos mokiniams? Kelm?s rajono Policijos komisariato pareig?nai: prevencijos poskyrio specialist? ?ivil? Norkien? ir prevencijos poskyrio tyr?jas Darius Pransk?nas ?papasakojo apie da?niausiai jaunimo daromus teis?s pa?eidimus. Primin?, kad alkoholini? g?rim? g?rimas vie?ose vietose, girto pasirodymas vie?ose vietose, r?kymas vietose, kuriose draud?iama tai daryti, chuliganizmas, civilini? pirotechnikos priemoni? ?sigijimas bei naudojimas pa?eid?iant nustatyt? tvark? yra teis?s pa?eidimai. Pareig?nai supa?indino mokinius su administracine atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos administracini? teis?s pa?eidim? kodeks?, taikom? asmenims, darantiems min?tus pa?eidimus. Kadangi art?ja did?iosios met? ?vent?s ? ?v. Kal?dos, Naujieji metai, policijos pareig?nai didel? d?mes? skyr? pirotechnikos priemoni? ?sigijimo, naudojimo tvarkai, supa?indino vaikus su civilini? pirotechnikos priemoni? naudojimo ir pardavimo apribojimais, skatino juos b?ti budriems ir atsargiai elgtis su ?iomis priemon?mis, siekiant apsaugoti savo ir artim?j? sveikat? bei gyvyb?.

Susitikimo su mokiniais metu buvo diskutuojama ?apie paty?ias mokyklose. Sveikatos prie?i?ros specialist? Dalia Janu?auskien? kalb?jo apie fizin?s sveikatos svarb?, geografijos mokytoja Raimonda Navakauskien? pasidalino mintimis apie kit? mokykl? mokini? elgesio modelius, mandagum?. Pareig?nai akcentavo, kad siekiant i?gyvendinti paty?ias i? mokyklos, mokiniai turi b?ti toleranti?ki vieni kitiems, gerbti vieni kitus. Pa?ym?jo, jog apie problemas mokykloje, mokini? tarpe, reikia kalb?ti su pedagogais, t?vais. Aptar? vis da?nesnius paty?i? atvejus, plintan?ius virtualiomis priemon?mis, atsak? ? mokini? klausimus. ?i?r?ti nuotraukas


Socialin? pedagog?


Patekome ? TOP20

Susumuota 13-ojo Lietuvos mokykl? interneto svetaini? konkurso mokykl?-dalyvi? ir ekspert? balsus ir skelbia galutinius rezultatus.

Musu mokyklos interneto svetain? pateko ? 2012 m. Geriausi? mokykl? interneto svetaini? TOP 20. Konkurse dalyvavo 146 mokymo ?staigos i? visos Lietuvos.

Konkurso organizatorius V?? ?vietimo tinklas sveikina m?s? mokyklos bendruomen? su ?iuo laim?jimu.

2013 m. vasario prad?ioje oficialiai pakviesime J?s? mokyklos atstov? (atstovus) ? baigiam?j? rengin?, kurio metu bus paskelbtos 1-20 vietos.1 vietos nugal?tojas gaus 1500 Lt pinigin? ?ek? ir belaid?io tinklo ?rangos komplekt?.

2 vietos nugal?tojas gaus 1000 Lt pinigin? ?ek?.

3 vietos nugal?tojas gaus 1000 Lt pinigin? ?ek?.


Jaunieji mokyklos ?auliai mok? socialiai atsakingo elgesio

Jaunieji ?auliai, j? klas?s draugai bei ?ios vyri?kos kompanijos aukl?toja dail?s mokytoja Irena Sabaityt? susitiko su Vijurk? globos nam? vaikais. ?auliai mok? savigynos element?, supa?indino su reikalingais i?gyvenimui daiktais, primin?, jog socialiai atsakingas elgesys ? kiekvieno ?mogaus s?kmingo gyvenimo dalis. Jaunimas skuto bulves, k?r? lau??, vir? sriub?, dalyvavo rikiuot?je.??i?r?ti nuotraukas

 

Socialin? pedagog?


Pilieti?kumo mokymai Kelm?s moksleiviams
foto
Kelm?s moksleiviai kvies myl?ti Lietuv?

?A? tikrai myliu Lietuv?. Ar mylit j? J?s?? ? ?ie Marijono Mikutavi?iaus dainos ?od?iai tinka apib?dinti Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos komandos ry?t? ?adinti meil? T?vynei. Dalyvaudami projekte ?Kuriame Respublik?: visuomen?s pilietinio veikimo kompetencij? ugdymas?, moksleiviai kvies visus, pirmiausia kelmi?kius, susim?styti, stipriau myl?ti savo valstyb?, kartu kurti jos gerov?.

?Projekto mokymuose kartu su ekspertais aptar?me daug mums aktuali? problem?, ? pasakoja Au?rin? Dichavi?i?t?, ?Kra?ant?s? mokyklos 7a klas?s moksleiv?. ? I? prad?i? ketinome stiprinti mokyklos bendruomen? ir organizuoti specialias pamokas, kad mokiniai ir mokytojai geriau pa?int? vieni kitus. V?liau nusprend?me neapsiriboti mokykla, pa?velgti pla?iau ir skatinti meil? savo ?aliai.?

Anot moksleiv?s, ?iandien dalis gyventoj? nebebrangina savo valstyb?s, nesistengia d?l jos, i?vyksta ie?koti laim?s svetur ir kartais nebegr??ta. Televizijos laidos taip pat neskatina meil?s Lietuvai.

?Kra?ant?s? mokyklos komanda sieks ?rodyti, kad vis? pastangomis Lietuvoje gyventi bus gra?iau, geriau ir maloniau. Jaunimas ketina organizuoti specialias ?ventes, per kurias vyks ?vairios sportin?s var?ybos, bus demonstruojami senieji amatai. Taip pat ?ada nustebinti vietos bendruomen? kitais gerais darbais, pavyzd?iui, papuo?ti miest? specialia instaliacija ar kt.

?Dalyvauti renginiuose, prisid?ti prie iniciatyv? kviesime visus norin?ius. Tikime, kad ilgainiui j? bus vis daugiau ir daugiau?, ? sako A. Dichavi?i?t?.

Be ?Kra?ant?s? mokyklos komandos projekte ?Kuriame Respublik?? taip pat dalyvauja Kelm?s raj. Lioli? pagrindin?s mokyklos ir U?ven?io ?atrijos Raganos gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Kokias problemas pasirinks spr?sti ?i? mokykl? komandos, paai?k?s dar ?? m?nes?.

?Dar prie? prasidedant mokymams mokiniai ?inojo problemas, ta?iau nesitik?jo, kad gali prisid?ti jas sprend?iant, ? sako Stasys Jokubauskas, Kelm?s ?Kra?ant?s? mokyklos direktorius ir projekto k?rybin?s laboratorijos vadovas. ? Mokymuose jie pamat?, kaip gali keisti tai, kas jiems aktualu bei r?pi, ir panoro veikti.?

Anot mokyklos direktoriaus, mokiniai d?iaug?si, kad projekto ekspertai ? Romas Sakadolskis ir Vladimiras Kornijevskis ? gana sud?tingus dalykus pristat? paprastai, ai?kiai ir ?domiai. Po mokym? prie projekto panoro prisijungti ir daugiau mokini?.

?Moksleiviai patys turi daryti ?tak? sprendimams, kurie lems j? ateit?, gyvenimo kokyb? ir gerov?, ? sako S. Jokubauskas. ? Jie turi suprasti ir pad?ti suvokti kitiems, kad rytoj? reikia susikurti ?iandien.?

Did?iausiame Lietuvoje pilieti?kumo ugdymo projekte ?Kuriame Respublik?? i? viso dalyvauja 120 ?vietimo ?staig? i? 30-ies savivaldybi?. Trys s?kmingiausi mokykl? projektai taps nacionaliniais ir bus ?gyvendinti visoje Lietuvoje.

Dvej? su puse met? projekt? ?Kuriame Respublik?? ?gyvendina V?? ?Pilietin?s visuomen?s institutas? kartu su partneriais: Ateitinink? federacija, Lietuvos ?vietimo centr? darbuotoj? asociacija, V?? ?Pilieti?kumo, demokratijos ir teis?s program? centras?, V?? ?Darom? ir kitais. Projekt? finansuoja Europos socialinis fondas pagal ?mogi?k?j? i?tekli? pl?tros veiksm? programos 2 prioriteto ?Mokymasis vis? gyvenim?? priemon? ?Neformaliojo ?vietimo paslaug? pl?tra?.

Norite daugiau su?inoti apie projekt? ar prie jo prisijungti? Daugiau informacijos rasite interneto svetain?je www.kuriamerespublika.lt ir socialinio tinklalapio ?Facebook? puslapyje www.facebook.com/KuriameRespublika.

D?l papildomos informacijos kreipkit?s:
Diana Sku?ait?, V?? ?Pilieti?kumo, demokratijos ir teis?s program? centras? direktor?, tel. (8?6) 460 2171, el. p. diana.skucaite@gmail.com

NAUJOS EDUKACIN?S PROGRAMOS PRISTATYME

Kelm?s kra?to muziejuje istorijos mokytojams bei mokiniams buvo pristatyta nauja edukacin? programa ?Gru?evskiai pasakoja apie dvar? ir jo papro?ius?. Ten dalyvauti 6b klas?s mokiniams bei j? aukl?tojai A. Paulauskienei galimyb? suteik? direktoriaus pavaduotoja, istorijos mokytoja L. Sim?nien?. Muziejus turi ne vien? edukacin? program?, populiari? visoje Lietuvoje (?Kal?diniai burtai dvaro r?si? prietemoje?, ?Ind?n? buitis ir ?aidimai? ir kt.), bet ie?koma ir nauj? lankytoj? pritraukimo b?d?. Naujoji programa skirta baroko epochai. U?si?mim? veda dvari?ki? r?bais apsireng? muziejininkai. ?vairiose sal?se pasakojama apie XVIII a. dvari?ki? aprang?, jos detales, papro?ius, etiket?, burtus. Mokiniai tur?jo galimyb? pa?aisti dvari?ki? m?gtus ?aidimus. ?e?tokai taip pat dalyvavo ?gyvuosiuose paveiksluose?. Valanda, praleista muziejuje, buvo naudinga. ?i?r?ti nuotraukas


KURIAME RESPUBLIK?

Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin? mokykla kartu su U?ven?io ?atrijos Raganos gimnazija bei Lioli? pagrindine mokykla buvo atrinktos dalyvauti respublikiniame pilietin?s veiklos projekte ?Kuriame Respublik??. Jis ?gyvendinamas 120 mokykl? bei kolegij? 30-yje Lietuvos savivaldybi?.

?Kra?ant?je? vyko projekto grup?s pirmoji darbin? sesija, kuriai vadovavo mokyklos direktorius S. Jokubauskas. Po dalyvi? ir lektori? susipa?inimo buvo pateikta projekto vizija, keliami tikslai, seka. Akcentuota, jog 1990 m. atkurta Lietuvos Respublika, ji ?tvirtinta 1992-aisiais priimta Konstitucija, ta?iau m?s? Respublika lieka be id?jini? pamat?, be turinio. Seimu pasitiki ma?iau nei kas de?imtas pilietis, did?ioji visuomen?s dalis jau?iasi bej?g? paveikti valstyb?s tikrov?, tr?ksta bendruomeni?kumo, jaunoji karta menkai domisi vie?uoju gyvenimu ir bodisi politika kaip ne?variu reikalu. Mokytojai taip pat vengia aptarti su mokiniais politines aktualijas. Pasak filosofo S. ?alkauskio, svarbiausia ?veikti dvasios vergi?kum?, i?ugdyti tautos ?mones laisvus ir geban?ius prisiimti asmenin? atsakomyb? u? tautos ir valstyb?s likim?. ?io projekto ekspertas JAV ir Lietuvos ?urnalistas, redaktorius, d?stytojas, visuomenininkas Romas Sakadolskis primin? svarbiausias valstyb?s s?vokas. Kiti dalyvav? ekspertai si?l? mokykl? projektams galimas veiklos sritis: jaunimo u?imtumo didinim?, socialinio solidarumo, savivaldos stiprinim?, paveldo puosel?jim?, nauj? b?d? pilietinio ugdymo mokykloje atnaujinimui paie?k?. Pabr??ti ir veiksniai, svarb?s mokini? dalyvavimui tokioje veikloje. Viena vertus, tai asmenin? patirtis, antra dalyvavimo sukeltas bendrumo su bendruomene ar visa Lietuva jausmas, k?rybin? laisv?, pripa?inimas. Toliau komandos, sudarytos i? ?vairi? dalyk? mokytoj? ir mokini?, tur?jo sugeneruoti opiausias, svarbiausias savo aplinkai id?jas galimiems vad. projektukams mokyklose.

Kas m?nes? vyks k?rybin?s laboratorijos vis kitoje mokykloje, projekto ?Kuriame Respublik?? dalyviai dalinsis id?jomis, jas atsakingai ?gyvendins. Visa tai truks 30 m?nesi?. Baigiamojoje konferencijoje bus atrinktos s?kmingiausios projektuk? id?jos, kurios 2013-2014 m.m. bus ?gyvendinamos visos Lietuvos mokyklose. ?i?r?ti nuotraukas


Puslapis 56 iš 65 << < 53 54 55 56 57 58 59 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2445183 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor