2021-01-20 03:20
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
http://www.krazante.kelme.lm.lt/images/dom.png
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
Būsimų pirmokų tėvelių dėmesiui!!!

Dėl koronaviruso grėsmės ir karantino paskelbimo, būsimų pirmokų priėmimas į Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pirmas klases vyks elektroniniu būdu. Nuo 2020 m. balandžio 1 d. prašymus prašome siųsti el. paštu adresu: krazantessekretore@gmail.com.

 Prašymai bus registruojami pagal pateikimo datą ir laiką.Prašymo formą galite rasti čia INFORMACIJA APIE NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMĄ

Mieli Kelmės „Kražantės“ progimnazijos mokiniai, tėveliai, globėjai/rūpintojai

Kiekvieną rytą mokykla pasitinka spengiančia tyla.  Pasigendame linksmo „Labas rytas“, vaikų triukšmo, gyvo bendravimo...

Visą mokinių atostogų laikotarpį mokytojai įtemptai dirbo: mokėsi, rengė užduotis, ruošėsi mums visiems mažai pažįstamam nuotoliniam mokymo(si) būdui.

Suprantame, kad bus visko: nerimo ir džiaugsmo, kažkas nepavyks ar labai pasiseks.

Visiems mums reikės kantrybės, supratimo, kitiems –pagalbos.

Mokiniams teks daugiau mokytis savarankiškai (daliai tai bus iššūkis ir nauja atsakomybė), daliai bus atradimo džiaugsmas - „Aš galiu. Aš sugebu. Man pavyksta“. Dalis nusivils... Bet visada šalia bus palaikantys tėvai, pasiruošę padėti mokytojai.

Nuo kovo 30 d. pradedame vykdyti nuotolinį mokymą(si). Su nuotolinio mokymosi susitarimais-instrukcijomis  galima susipažinti Kelmės „Kražantės“ progimnazijos internetinėje svetainėje https://www.krazante.kelme.lm.lt. , el. dienyne Eduka.

 Kovo  26 dieną   el.dienyne  EDUKA mokiniai ir tėvai susipažins su savaitės mokymo planais ir tvarkaraščiais.

 

Nuotolinis mokymas(is)  - iššūkis mums visiems. BET MES ĮVEIKSIME !!!

 

 

Linkinti sėkmingo mokymosi ir visiems sveikiems išlikti

 

direktorė Laima Simėnienė


PATVIRTINTA

                                                                                                                           Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos

                                                                                                                           direktoriaus 2020 m. kovo 23 d.

įsakymu Nr. D-36

 

 

KELMĖS ,,KRAŽANTĖS“ PROGIMNAZIJA

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) SUSITARIMAI–INSTRUKCIJOS

 

 

1.    Pamokos, užsiėmimai mokiniams vyksta pagal pamokų tvarkaraštį ir savaitinį pamokų planą nuotoliniu būdu. Nesant galimybės prisijungti prie pamokos nurodytu būdu, jungiamasi prie Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos uždarų Facebook grupių.

2.    Komunikuojant mokytojams ir mokiniams:

2.1.   pradinės klasės (1–4 kl.) naudoja el. dienyno EDUKA aplinką, elektroninę mokymosi platformą EDUKA, elektroninę mokymosi aplinką EMA, Messenger;

2.2.   5–8 klasės naudoja el. dienyno EDUKA aplinką, elektroninę mokymosi aplinką EMA, elektroninę mokymosi platformą EDUKA, Messenger, Facebook dalykų uždaras grupes;

2.3.   sutarę individualiai su klasėmis, mokytojai gali naudoti kitas mokymosi aplinkas.

3.     Pagalbos mokiniui specialistai bendrauja telefonu ir/arba elektroniniu paštu.

4.    Mokiniai, neturintys galimybės mokytis nuotoliniu būdu elektroninėse erdvėse, informuoja klasės auklėtoją arba progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokiniams bus pateikiama popierinė mokymosi medžiaga ir užduotys.

5.    Mokytojai mokiniams pateikia susistemintą mokymo(si) medžiagą ar informaciją ir atsiunčia konkrečias mokymosi užduotis su nurodytu atlikimo laiku. Kai kurių dalykų (dailės, technologijų, fizinio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo, žmogaus saugos) skiriamos 2–3 savaičių trukmės ilgalaikės užduotys. Atsiskaitymas vyksta su mokytoju suderinta tvarka.

6.    Visi (mokytojai, mokiniai, tėvai/globėjai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai) nuotoliniu būdu bendrauja etiškai, išlaikydami poilsiui skirtą režimą.

7.    Mokiniai, tėvai/globėjai neviešina mokytojo atsiųstos informacijos (pateikčių, užduočių, filmuotos medžiagos, pamokų įrašų). Mokytojai užtikrina mokinių duomenų apsaugą.

8.    Organizacinė informacija mokiniams ir tėvams/globėjams pateikiama progimnazijos internetiniame puslapyje, el. dienyne EDUKA, Facebook paskyroje Kelmės ,,Kražantės“ progimnazija. Organizacinė, konsultacinė pagalba teikiama nurodytais kontaktais (persiųsta per EDUKA dienyną, patalpinta Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos internetiniame puslapyje).

9.    Konsultacijos teikiamos pagal nurodytą grafiką ir/arba individualiai suderintu su mokytojų laiku.


Mokinių karantino laikotarpiu Kelmės „Kražantės“ progimnazija teikia informaciją nuotoliniu būdu:

Progimnazijos administracija:

Direktorė Laima Simėnienėel. p.: krazantesprogimnazija@gmail.com,

tel. (8 427) 61 193, mob. (8 682) 32 482, asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

(dėl reikiamos informacijos ir iškilusių problemų, susijusių su prisijungimu prie EDUKA dienyno).

Pavaduotojos ugdymui:

Regina Dovidaitienė – el. p. rdovidaitienekrazantesp@gmail.com,

tel. (8 427) 61 194, mob. (8 610) 33 799,  asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

Jurgita Seselskienė – el. p. jseselskienekrazantesprogimnazija@gmail.com,

tel. (8 427) 61 194, mob. (8 677) 29804,  asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

(dėl reikiamos informacijos ugdymo organizavimo klausimais ir iškilusių problemų sprendimo).

Socialinė pedagogė Asta Trijonienė el. p. atrijonienekrazantesp@gmail.com, tel. (8 615) 60 344, asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

(Socialinė pedagoginė pagalba mokiniams, tėvams (globėjams); mokinių nemokamas maitinimas; pagalba mokiniams, kurie neturi tinkamų nuotolinio mokymosi galimybių, tolimesnių mokymosi būdų paieška ir įgyvendinimas (arba Švietimo pagalbos organizavimas mokiniams, neturintiems nuotolinio mokymosi galimybių); individualus konsultavimas; tarpinstitucinis bendradarbiavimas; koordinuota pagalba).

Sekretorė-archyvarė Indrė Šlickienė – el. p. krazantessektetore@gmail.com,

tel. (8 427) 61 193.

Skaitmeninių technologijų  administratorius Dalia Balčiūnienė 

 el.p. dbalciunienekrazantesp@ gmail.com

 

Sveikatos priežiūros specialistė Lina Andrijauskienė – el. p. andrijauskieneilinai@gmail.com.
Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį

Kelmės ,,Kražantės” progimnazija su  nekantrumu laukė Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30-mečio. Minėdami šią tautai svarbią  datą  progimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo  respublikiniuose, rajono ir progimnazijos renginiuose, skirtuose  Lietuvių kalbos dienoms ir   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio paminėjimui. 
          Mokiniai iš anksto domėjosi, ar vėl visi susibūrę  Kovo 11-osios rytą nuo ,,Kražantės” progimnazijos neš Lietuvos trispalvę. Ir išties didžiosios šventės rytą nusidriekė patriotinė eisena į Atgimimo aikštę. Tradiciškai ,,Kražantės” progimnazijos bendruomenė nešė didžiulę tautinę vėliavą.
           Bendruomenė būrėsi ne tik iškilmingai eisenai, bet ir popietėms, viktorinoms, konferencijoms. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Alma Paulauskienė ir Asta Stulpinienė skaitė pranešimus apie lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodus respublikinėje konferencijoje ,,Gimtoji kalba mokykloje”, vykusioje Šiaulių universitete. Ten savo mintimis dalinosi Šiaulių universiteto dėstytojai, įvairių mokyklų mokytojai ir gimnazijų vyresniųjų klasių mokiniai. Kalbėta apie kalbos ir literatūros aktualijas, kalbos kaitą ir raštingumo kėlimo būdus.
      
Rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros viktorinoje ,,Žodis žodį veja“ dalyvavo 7a klasės mokinės K. Iždonaitė, A. Lindaitė, V. Pluščiauskytė, D. Barančiukaitė (mokytoja A. Stulpinienė) ir  užėmė trečiąją vietą. ,,Kražantės” progimnazijos 6-8 klasių mokinių komanda dalyvavo Kelmės krašto muziejuje vykusioje pilietiškumo pamokoje. Renginio pradžioje aplankytas Kovo 11-osios akto signataro A. Račo kapas, uždegtos  atminimo žvakutes. Muziejuje 6b klasės mokinė K. Karvelytė pasveikino visus dalyvius nuotaikinga daina ,,Baltas rytas" (mokytoja J. Jakubauskienė), 8a klasės mokiniai A. Beinorytė ir A. Elskis (mokytoja D. Eitmantienė) pristatė surinktą medžiagą apie A. Račą, 14 metų dirbusį Kelmės 2-ojoje vidurinėje mokykloje. Išklausiusios 7 mokyklų pranešimus, mokinių komandos dalyvavo viktorinoje. 1-4 klasių mokiniai  ir mokytojai  surengė parodą 30  mažų darbelių Lietuvai” progimnazijos pirmajame aukšte.Tai mažųjų  mokinukų dovana Lietuvai.
          
Kaip įprasta valstybinių švenčių išvakarėse, mūsų progimnazijos bendruomenė dieną pradėjo Lietuvos himno giedojimu. Mokyklos direktorė L. Simėnienė pasakojo mokiniams apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą prieš 30 metų bei dalijosi prisiminimais apie Antaną Račą - vokiečių kalbos mokytoją, Kelmės rajono Garbės pilietį, sąjūdininką, seimo narį, samarietį. Visus džiugino mokytojos J. Jakubauskienės ruoštų mokinių dainavimas. Mokytoja A. Paulauskienė apdovanojo ir pasidžiaugė dailyraščio konkurso, skirto Lietuvių kalbos dienoms bei poetui Just. Marcinkevičiui paminėti, nugalėtojomis – N.  Urbelyte (8b), K. Karvelyte (6b), B. Butkute (5b). Gera mylėti ir vertinti savo gimtąjį kraštą, gimtąją kalbą.   
         
Mokytojai G. Strelkauskis, ir S. Siliūnas šventės proga organizavo žygį ,,Mano kraštas"  Kelmės  mieste. Mokytojai ir mokiniai  nešė tautines vėliavas, aplankė miestelio įstaigas ir pasveikino jų darbuotojus su didžia Lietuvos švente.
           3-4 klasių mokiniai deklamavo eiles, dainavo ir šoko šventiniame rytmetyje  ,,Žodžiai apie Lietuvą”, o  5-8 klasių mokiniai pasakojo apie žymiausius šalies muzikus ir dainavo muzikinėje popietėje ,,Sudainuokime Lietuvą” (mokytojos A. Stulpinienė, J. Jakubauskienė, L. Šimkevičienė, I. Sabaitytė). Mokinių parlamentas (direkt. pavad. J. Seselskienė) organizavo viktoriną „Geltona, žalia, raudona“, kurios metu mokiniai atsakinėjo į klausimus apie gimtinę, šalį. Mažieji ir didieji viktorinos dalyviai džiaugėsi, kad labai daug prisimena ir drąsiai dalinosi puikia nuotaika.
 Visus kražantiškius subūrė „Liaudiškų šokių karštinė“( L. Šimkevičienė). Jos metu trypė ir mažesnieji, ir vyresnieji. Liaudiškos melodijos ir ritmas dar kartą sužavėjo kiekvieną. Kiek vėliau berniukai ir mergaitės bendravo popietėje  „Mes esame pasauly  -   pasaulis yra mumyse“. Joje kalbėta apie Lietuvos geografiją ir istoriją (rengė D. Eitmantienė ir N. Šaltmerienė).        
        
Prieš 
30 metų Kovo 11-ąją žinia apie atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę apskriejo visą pasaulį.
Šiandien  mes tvirtai sakome, kad norime visada būti laisvi. Šiandien mes kiekvieną dieną kuriame savo  Valstybę ir patys esame atsakingi. Gera augti laisvoje šalyje ir jai skirti savo darbus ir meilę.

                                                                                                                         Asta Stulpinienė

Vaizdai čia


,,Žodis žodį veja”

Kovo 6 dieną ,,Aukuro” pagrindinėje mokykloje vyko rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros viktorina ,,Žodis žodį veja”. Joje dalyvavo  7a klasės mokinės Amira Lindaitė, Diana Barančiukaitė, Veta Pluščiauskytė,  Karolina Iždonaitė (mokyt.A.Stulpinienė). 

      Rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros viktorinoje šių mergaičių komanda užėmė trečiąją vietą.

 

Vaizdai čia


Respublikinė konferencija ,,Gimtoji kalba mokykloje”

Kelmės ,,Kražantės” progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Alma Paulauskienė ir Asta Stulpinienė skaitė pranešimus apie lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodus respublikinėje konferencijoje ,,Gimtoji kalba mokykloje”, vykusioje Šiaulių universitete.

           Renginys skirtas Lietuvių kalbos dienoms. Jame   pranešimus  skaitė Šiaulių universiteto dėstytojai, įvairių mokyklų mokytojai ir gimnazijų vyresniųjų klasių mokiniai. Kalbėta apie kalbos ir literatūros aktualijas, kalbos kaitą ir raštingumo kėlimo būdus.


Vaizdai čia


Sportinės varžytuvės 6-8 klasių mokinių šeimoms

          Kovo 3 dieną sportinėse varžytuvėse varžėsi Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 6-8 klasių mokinių šeimos. Džiugu, kad atsirado iniciatyvių šeimų, kurios nepabūgo išbandyti savo jėgas ir pasportuoti. Varžybų nugalėtojai:
I vieta – Urtė, Jonas ir Andrius Seselskai;
II vieta – Giedrius ir Renata Drukteiniai;
III vieta – Iveta Biknevičiūtė ir Petras Bilius.
          Keliais taškais nuo nugalėtojų  atsiliko Aivaras Biknevičius ir sveikatos priežiūros specialistė Lina Andrijauskienė.

         Už aktyvią fizinę veiklą Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras visoms komandoms skyrė papildomus prizus.

         2020-ieji – Mokyklų bendruomenių metai. Bendruomenės stiprybė – vienybė, aktyvumas ir geri darbai. Didžiuojamės savo progimnazijos bendruomene ir kviečiame aktyviai dalyvauti progimnazijos organizuojamuose renginiuose!


Vaizdai čia


Gamtos mokslų ir biologijos mokyklinė olimpiada

Vasario 25 dieną Kražantės“ progimnazijoje  įvyko gamtos mokslų ir biologijos mokyklinė olimpiada. Joje dalyvavo dvidešimt keturi  5-8 klasių mokiniai.

Sveikiname olimpiados nugalėtojus : Justiną Šilerį 5b kl., Viltę Bimbaitę 6a kl., Gabiją Svetkovskytę  7b kl. ir 8a  klasės mokinę Gabiją Kauneckaitę.  Kovo 25 dieną šie mokiniai dalyvaus rajoninėje olimpiadoje.


Dėl viruso COVID-19 (koronavirusas)

Platesnė informacija švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  tinklapyje dėl viruso COVID-19 (koronavirusas):


(https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso)

 


Vaizdai čia