2021-05-11 16:53
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
http://www.krazante.kelme.lm.lt/images/dom.png
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
DĖL MAITINIMO PASLAUGOS ORGANIZAVIMO

Gerbiami tėveliai,

 

Laikino Kelmės „Kražantės“ progimnazijos valgyklos veiklos sustabdymo laikotarpiu (rugsėjo 21-29 d.), prašome Jūsų pagalbos ir supratimo.

Rekomenduojame savo vaikams paruošti maistą dėžutėse, kurį jie galės valgyti pertraukų metu savo kabinetuose.

Mokiniams, gaunantiems nemokamo maitinimo paslaugą, maitinimas bus tęsiamas nuo rugsėjo 22 dienos.

 

Atsiprašome už nepatogumus.

 

Mokyklos administracija


SVARBI INFORMACIJA

Informuojame, kad dėl COVID-19 prevencijos priemonių taikymo, rugsėjo 21-29 dienomis Kelmės „Kražantės“ progimnazijos valgykla nedirbs.

 

Progimnazijos administracija


Mokslo ir žinių diena Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje

Saulėtą rugsėjo pirmosios rytą Kelmės Kražantės“ progimnazijos pirmųjų ir aštuntųjų klasių mokiniai progimnazijos kieme paminėjo Mokslo ir žinių dieną. Skambant Kražantės” progimnazijos himnui aštuntokai į šventę atlydėjo pirmokus. Vyriausieji mokyklos mokiniai į mokyklos kiemą atnešė Lietuvos bei mokyklos vėliavas.  Mokyklos bendruomenę su prasidedančiais mokslo metais sveikino Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Albertas Brazas, Kražantės” progimnazijos direktorė Laima Simėnienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui: Jurgita Seselskienė, Regina Dovidaitienė. Jie įteikė pirmokėliams atminimo dovanėles bei kepuraites su progimnazijos emblema.
           Pasidžiaugus mažiausiais mokyklos bendruomenės nariais iškilmingai pasveikinta progimnazijos  
Metų garbė 2020“ apdovanojimą ir piniginę premiją pelniusi 8a klasės mokinė Vitalija Leskauskaitė( premijai pinigus skyrė ūkininkė Raimonda Baracevičienė).
          Vitalija Leskauskaitė sakė, kad nuoširdžiai dėkoja už jos pasiekimų įvertinimą ir apdovanojimą. Mokinė pabrėžė, kad mokosi ir dalyvauja konkursuose tikrai ne dėl apdovanojimų, bet tam kad užaugtų protingu žmogumi. Ji dėkojo auklėtojai Daliai, mokyklos direktorei, pavaduotojoms, ir mokytojams, kurie ją moko, bei savo bendraklasiams, nes visa jos klasė labai stengiasi mokytis, o tai suteikia motyvacijos.
Vienas kitam esame ir konkurentai, ir geri draugai. Tad šis įvertinimas ne tik mano, bet ir jūsų visų. Ačiū už tai. Visiems linkiu gerų mokslo metų. Kiekvieną dieną stenkitės tapti geresni ir protingesni! O jums, mieli mokytojai, linkiu daug kantrybės, būkite sveiki ir laimingi dirbdami svarbiausią profesiją žemėje.“  – baigė savo kalbą Vitalija.
          Po pirmosios šventinės pamokos visi norintys fotografavosi prie ,,Kražantės” progimnazijos foto sienos ir linkėjo vieni kitiems sėkmingų mokslo metų.

                                                                                                                     Asta Stulpinienė

Vaizdai čia


Instrukcija dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020-2021 m.m. epidemiologinių situacijų metu
                                                                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                                                                Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos

                                                                                                                                direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 25d.

                            įsakymu Nr. D-

     

 

 

KELMĖS ,,KRAŽANTĖS“ PROGIMNAZIJOS

INSTRUKCIJA DĖL PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO

BŪTINŲ SĄLYGŲ 2020–2021 M. M. EPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS METU

 

 

1.    Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos instrukcija ,,Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020–2021 m. m. epidemiologinės situacijos metu“ (toliau Instrukcija) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  sprendimu, patvirtintu 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1839 ,,Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir sprendimu, patvirtintu  2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1838 ,,Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.

2.    Instrukcijos pagrindinis principas organizuojant ugdymą – valdyti mokinių srautus, kad būtų mažinamas skirtingose klasėse besimokančių mokinių kontaktas.

3.    Progimnazijos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje ir pan.) pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes ar kitas priemones).

4.    Progimnazijos 1–8 klasių mokiniai nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes) dėvėti privalo:

4.1.   įeidami į mokyklą;

4.2.   mokyklos koridoriuose pertraukų metu;

4.3.   uždarose erdvėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas;

4.4.   veido kaukes leidžiama nedėvėti mokiniams, turintiems specifinių sveikatos problemų (suderinus su mokinių tėvais/globėjais/rūpintojais).

5.    Įėjimas į mokyklą ir išėjimas iš jos nukreipiamas pagal paskirtus įėjimus:

5.1.    I įėjimas (pagrindinės mokyklos durys) 3–4 klasių mokiniai;

5.2.    II įėjimas (nuo miesto pusės)  1–2 klasių mokiniai;

5.3.    III įėjimas (didysis mokyklos kiemas) 5–6 klasių mokiniai;

5.4.    IV įėjimas (mažasis mokyklos kiemas) 7–8 klasių mokiniai;

5.5.   mokyklos koridoriuose mokinių srautų judėjimas vyksta nurodytomis kryptimis.

6.    Kabinetų paskirstymas 5–8 klasėms:

6.1.    5a klasė – 301 kabinetas;

6.2.    5b klasė – 302 kabinetas;

6.3.    6a klasė – 305 kabinetas;

6.4.    6b klasė – 205 kabinetas;

6.5.    7a klasė – 204 kabinetas;

6.6.    7b klasė – 210 kabinetas;

6.7.    8a klasė – 304 kabinetas;

6.8.    8b klasė – 303 kabinetas.

7.    Pamokų organizavimas:

7.1.   gamtos mokslų, informacinių technologijų, technologijų, užsienio kalbų, dorinio ugdymo (tikybos), fizinio ugdymo pamokos vyks  dalykų kabinetuose;

7.2.   dalykų pamokos (išskyrus paminėtas 7.1. punkte) vyks klasėms paskirtuose kabinetuose, dalyko mokytojas atvyksta į klasę;

7.3.   jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai, oro temperatūros sąlygos, pamokos gali būti organizuojamos lauke ar kitoje edukacinėje aplinkoje.

8.    Mokinių maitinimas:

8.1.   1–4 klasių mokinių maitinimas mokyklos valgykloje vyksta pagal susitartą laiką;

8.2.   5–8 klasių mokinių maitinimas mokyklos valgykloje vykdomas pertraukų metu:

8.2.1.      5 klasės mokiniai – po dviejų pamokų;

8.2.2.      6 klasės mokiniai – po trijų pamokų;

8.2.3.      7 klasės mokiniai – po penkių pamokų;

8.2.4.      8 klasės mokiniai – po keturių pamokų.

8.3.    Mokiniai pietauja mokyklos valgykloje prie klasei paskirtų stalų.

8.4.   Maistas atsinešamas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams.

9.    Mokinių vežiojimas:

9.1.   mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, privalo dėvėti kaukes;

9.2.    mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

10.     Švietimo pagalbos organizavimas. Specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo) konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais.

11.     Neformaliojo vaikų švietimo ir pailgintos darbo dienos grupės veiklos vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo (dėvint veido kaukes ir/ar laikantis saugaus 2 metrų atstumo).

12.     Tėvai/globėjai/rūpintojai privalo:

12.1.   aprūpinti vaikus veido kaukėmis (ar kitomis nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis);

12.2.   užtikrinti, kad karščiuojantis (37,30 C ir daugiau) ar turintis ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), vaikas nebūtų išleidžiamas į mokyklą.

13.     Sveikatos sutrikimai ugdymo proceso metu:

13.1.   mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar turintis ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai/globėjai/rūpintojai ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų;

13.2.   darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar turintis ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti progimnazijos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

14.     Trečiųjų asmenų lankymasis ugdymo įstaigoje:

14.1.   1–8 klasių mokinių tėvų/globėjų/rūpintojų (toliau – Lankytojai) lankymasis progimnazijoje ribojamas;

14.2.   vaiką iki klasės durų palydėti ir po pamokų pasiimti gali tik pirmų klasių mokinių tėvai/globėjai/rūpintojai;

14.3.   kitais atvejais lankymasis progimnazijoje galimas tik iš anksto suderinus su progimnazijos administracija, mokytoju ir/ar klasės vadovu;

14.4.   atvykus į progimnaziją Lankytojai privalo dėvėti veido kaukę ir laikytis saugaus atstumo.

Susipažinti su šiuo dokumentu galima Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos puslapyje https://www.krazante.kelme.lm.lt


Rugsėjo 1-osios kvietimas


Stovykla ,,Iš praeities į dabartį“

2020 m. birželio 29 – liepos 3 dienomis ,,Kražantės“ progimnazijoje vyko dieninė stovykla ,,Iš praeities į dabartį“ (vadovė – mokytoja G. Mikalauskienė, savanoriavo A. Trijonienė). Šios stovyklos programos tikslas buvo ugdyti mokinių šiuolaikinę kultūrinę kompetenciją: mylėti savo tautos kultūrą, istoriją, ją geriau pažinti, puoselėti ir ja didžiuotis.

              Įgyvendinant programą 15 šeštųjų klasių mokinių susipažino su Žalpių krašto istorija, mokėsi pamokoje taip kaip senaisiais laikais „Pamoka tarpukario pradžios mokykloje“. Vaikai domėjosi Tytuvėnų miestelio istorija, dalyvavo edukacinėje programoje ,,Aktyvus protas“ Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centre. Lankėsi pirmajame istorijos muziejuje – D. Poškos baubliuose bei Bijotų dvaro sodyboje. Pamatė ir tyrinėjo senovinę techniką Nemakščių Aštuonračio muziejuje. Stovyklautojai dalyvavo interaktyvioje edukacijoje Kurtuvėnų dvare bei edukacinėje programoje ,,Žirgo draugystė“. Dalyviai išklausė įdomių legendų apie Platelių atsiradimą, susipažino su šaltojo karo laikotarpiu Šaltojo karo muziejuje.

           Dieninėje stovykloje ,,Iš praeities į dabartį“ ne tik plėstas akiratis, bet ir sportuota, džiaugtasi vandens pramogomis, dalyvauta pėsčiųjų žygiuose aplink Giliaus ežerą bei žingsniuota Šeirės pažintiniu taku Plateliuose. Taip pat stovyklautojai kepė bandeles su Žalpių krašto šeimininkėmis bei suko kastinį KKC Amatų centre. Savaitė prabėgo turiningai, prasmingai ir linksmai.

 

                                                                                                             Mokytoja Genė Mikalauskienė


Geriausieji penktųjų klasių mokiniai

Baigėsi 2019-2020 mokslo metai. Šiais mokslo metais daugelis penktokų mokėsi labai gerai ir gerai, o keli penktokai nepraleido nė vienos pamokos. Dėkojame šauniesiems penktokams ir linkime  sėkmės šeštojoje klasėje.
Labai gerai penktoje klasėje mokėsi
Jurgėla Nojus (5b klasė). Jo baigiamieji pažymiai tik devintukai ir dešimtukai.
          Gerai mokėsi, tik dešimtukais, devynetais, aštuonetais bei septynetais šie 5a klasės mokiniai:
Atkočaitis Arnas,  Baltrušaitis Ignas, Čiudovas Domantas, Eitmantis Kasparas, Jagminas Jorįs, Samušas Matas, Šimkus Henrikas.
          Gerai mokėsi ir
5b klasės mokiniai: Čerkauskas Vilius, Gailiūtė Austėja, Gruška Mykolas, Levickaitė Meida, Mankevičiūtė Mėta, .Razminas Egonąs, Rimkutė Eglė, Šileris Justinas, Trijonytė Smiltė, Tverijonaitė Ema.
           Puikiai lankė mokyklą
(nepraleido nė vienos pamokos) Bruožis Nojus (5a klasė). Jasulaitis Irmantas ir
Šveistys Grantas (5b klasė).


Šeštųjų klasių geriausieji mokiniai

2019-2020 mokslo metais labai gerai mokėsi (9-10) šeštųjų klasių mokinės:  Bimbaitė Viltė, Kudžmauskaitė Skaistė (6a klasė), Karvelytė Karina, Laurinavičiūtė Urtė Marija, Steponkutė Raminta (6b klasė).
            Gerai mokėsi Analytė-Vaškelytė Apostolia, Barauskis Jogaila, Karpavičiūtė Viltė, Kislauskas Gytis, Norvaiša Jokūbas, Šapalaitė Adrija, Šedytė Barbora, Vaičiūnaitė Gintė, Virbickaitė Miglė (6a klasė). Baltrušaitytė Monika, Šveikauskas Titas, Levickaitė Kornelija, Purvineckaitė Austėja, Užkurytė Adelija, Ūksaitė Kornelija (6b klasė)

            Puikiai lankė mokyklą (nepraleido nė vienos pamokos) Tučkus Vilius iš 6a klasės.


Neringa Urbelytė – „Mokslo pirmūnė 2020”

Baigėsi 2019-2020 mokslo metai. Kelmės Kražantės” bendruomenė  išlydi savo mokinius į aukštesnę klasę ir džiaugiasi puikiais mokinių pasiekimais. Gerai ir labai gerai  šiais s mokslo metais didelis būrys mokinių.  Didžiuojamės jais.
       Labai puikiai mokėsi ir mokslo metus baigė vien dešimtukais 8b klas
ės mokinė Neringa Urbelytė. Neringa Urbelytė ne tik puikiai mokėsi, bet ir kelis metus iš eilės tapo raštingiausia rajono mokine, dalyvavo dalykiniuose konkursuose ir olimpiadose. Kražantės“ progimnazijos bendruomenės nutarimu Neringa Urbelytė aodovanota  Mokslo pirmūnės 2020” diplomu ir premija.
      Linkime
šiai šauniai mokinei kuo didžiausios sėkmės!

                                                                                                                                               Asta StulpinienėAštuntokų mokslo pasiekimai 2019-2020 mokslo metais

2019-2020 mokslo metais aštuntoje klasėje puikiai mokėsi (vien dešimtukais baigė mokslo metus) Urbelytė Neringa iš 8b klasės. Neringa Urbelytė pelnė garbingą Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos ,,Mokslo pirmūnės 2020” diplomą ir premiją.

              2019-2020 mokslo metais labai gerai mokėsi (9-10) aštuntųjų klasių mokiniai: Beinorytė Aušra, Kauneckaitė Gabija (8a klasė), Ispiryan Olympia, Vileikis Dovydas (8b klasė).

Gerai mokėsi Elskis Augustas, Palubinskytė Paulina, Puikytė Deimantė, Samušis Domantas, Stonytė Viltė, Urbelis Nojus, Valčiukaitė Emilė (8a klasė).
Jucevičiūtė Augustė, Jurgilas Karolis, Musneckis Benas, Radžiūtė Guoda, Ramanauskis Tadas, Šumskis Vakaris ( 8b klasė).


Septintokų mokslo pasiekimai 2019-2020 mokslo metais

2019-2020 mokslo metais labai gerai mokėsi (9-10) septintųjų klasių mokiniai:  Lindaitė Amira, Saunorius Domantas (7a klasė), Butautaitė Urtė, Leskauskaitę Vitalija (7b klasė).

Gerai mokėsi Barančiukaitė Diana, Iždonaitė Karolina,  Leščinskytė Dangė, Klemanskis Titas,  Mikutytė Ema,  Petkevičiūtė Vakarė,  Pluščiauskytė Veta (7a klasė).
 Baltrušaitytė Rūta,  Bolskytė Vakarė,  Bracevičiūtė Luka,  Buitvydaitė Žemyna, Fetingaitė Kamilė, Iždonaitė Džastina, Jankauskaitė Orinta, Karpenkaitė Fausta,  Noordman Tomas, Paulauskaitė Tautginė,  Petrovaitė  Gustė Marija, Seselskaitė Urtė, Sinkevičius Vilius, Svetkovskytė Gabija, Šimkutė Rimantė,  Vilkočiūtė Atėnė (7b klasė).


Puslapis 3 iš 75 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2910375 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor