2020-12-03 09:13
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
http://www.krazante.kelme.lm.lt/images/dom.png
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
Instrukcija dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020-2021 m.m. epidemiologinių situacijų metu
                                                                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                                                                Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos

                                                                                                                                direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 25d.

                            įsakymu Nr. D-

     

 

 

KELMĖS ,,KRAŽANTĖS“ PROGIMNAZIJOS

INSTRUKCIJA DĖL PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO

BŪTINŲ SĄLYGŲ 2020–2021 M. M. EPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS METU

 

 

1.    Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos instrukcija ,,Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020–2021 m. m. epidemiologinės situacijos metu“ (toliau Instrukcija) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  sprendimu, patvirtintu 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1839 ,,Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir sprendimu, patvirtintu  2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1838 ,,Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.

2.    Instrukcijos pagrindinis principas organizuojant ugdymą – valdyti mokinių srautus, kad būtų mažinamas skirtingose klasėse besimokančių mokinių kontaktas.

3.    Progimnazijos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje ir pan.) pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes ar kitas priemones).

4.    Progimnazijos 1–8 klasių mokiniai nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes) dėvėti privalo:

4.1.   įeidami į mokyklą;

4.2.   mokyklos koridoriuose pertraukų metu;

4.3.   uždarose erdvėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas;

4.4.   veido kaukes leidžiama nedėvėti mokiniams, turintiems specifinių sveikatos problemų (suderinus su mokinių tėvais/globėjais/rūpintojais).

5.    Įėjimas į mokyklą ir išėjimas iš jos nukreipiamas pagal paskirtus įėjimus:

5.1.    I įėjimas (pagrindinės mokyklos durys) 3–4 klasių mokiniai;

5.2.    II įėjimas (nuo miesto pusės)  1–2 klasių mokiniai;

5.3.    III įėjimas (didysis mokyklos kiemas) 5–6 klasių mokiniai;

5.4.    IV įėjimas (mažasis mokyklos kiemas) 7–8 klasių mokiniai;

5.5.   mokyklos koridoriuose mokinių srautų judėjimas vyksta nurodytomis kryptimis.

6.    Kabinetų paskirstymas 5–8 klasėms:

6.1.    5a klasė – 301 kabinetas;

6.2.    5b klasė – 302 kabinetas;

6.3.    6a klasė – 305 kabinetas;

6.4.    6b klasė – 205 kabinetas;

6.5.    7a klasė – 204 kabinetas;

6.6.    7b klasė – 210 kabinetas;

6.7.    8a klasė – 304 kabinetas;

6.8.    8b klasė – 303 kabinetas.

7.    Pamokų organizavimas:

7.1.   gamtos mokslų, informacinių technologijų, technologijų, užsienio kalbų, dorinio ugdymo (tikybos), fizinio ugdymo pamokos vyks  dalykų kabinetuose;

7.2.   dalykų pamokos (išskyrus paminėtas 7.1. punkte) vyks klasėms paskirtuose kabinetuose, dalyko mokytojas atvyksta į klasę;

7.3.   jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai, oro temperatūros sąlygos, pamokos gali būti organizuojamos lauke ar kitoje edukacinėje aplinkoje.

8.    Mokinių maitinimas:

8.1.   1–4 klasių mokinių maitinimas mokyklos valgykloje vyksta pagal susitartą laiką;

8.2.   5–8 klasių mokinių maitinimas mokyklos valgykloje vykdomas pertraukų metu:

8.2.1.      5 klasės mokiniai – po dviejų pamokų;

8.2.2.      6 klasės mokiniai – po trijų pamokų;

8.2.3.      7 klasės mokiniai – po penkių pamokų;

8.2.4.      8 klasės mokiniai – po keturių pamokų.

8.3.    Mokiniai pietauja mokyklos valgykloje prie klasei paskirtų stalų.

8.4.   Maistas atsinešamas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams.

9.    Mokinių vežiojimas:

9.1.   mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, privalo dėvėti kaukes;

9.2.    mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

10.     Švietimo pagalbos organizavimas. Specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo) konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais.

11.     Neformaliojo vaikų švietimo ir pailgintos darbo dienos grupės veiklos vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo (dėvint veido kaukes ir/ar laikantis saugaus 2 metrų atstumo).

12.     Tėvai/globėjai/rūpintojai privalo:

12.1.   aprūpinti vaikus veido kaukėmis (ar kitomis nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis);

12.2.   užtikrinti, kad karščiuojantis (37,30 C ir daugiau) ar turintis ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), vaikas nebūtų išleidžiamas į mokyklą.

13.     Sveikatos sutrikimai ugdymo proceso metu:

13.1.   mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar turintis ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai/globėjai/rūpintojai ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų;

13.2.   darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar turintis ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti progimnazijos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

14.     Trečiųjų asmenų lankymasis ugdymo įstaigoje:

14.1.   1–8 klasių mokinių tėvų/globėjų/rūpintojų (toliau – Lankytojai) lankymasis progimnazijoje ribojamas;

14.2.   vaiką iki klasės durų palydėti ir po pamokų pasiimti gali tik pirmų klasių mokinių tėvai/globėjai/rūpintojai;

14.3.   kitais atvejais lankymasis progimnazijoje galimas tik iš anksto suderinus su progimnazijos administracija, mokytoju ir/ar klasės vadovu;

14.4.   atvykus į progimnaziją Lankytojai privalo dėvėti veido kaukę ir laikytis saugaus atstumo.

Susipažinti su šiuo dokumentu galima Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos puslapyje https://www.krazante.kelme.lm.lt


Rugsėjo 1-osios kvietimas


Stovykla ,,Iš praeities į dabartį“

2020 m. birželio 29 – liepos 3 dienomis ,,Kražantės“ progimnazijoje vyko dieninė stovykla ,,Iš praeities į dabartį“ (vadovė – mokytoja G. Mikalauskienė, savanoriavo A. Trijonienė). Šios stovyklos programos tikslas buvo ugdyti mokinių šiuolaikinę kultūrinę kompetenciją: mylėti savo tautos kultūrą, istoriją, ją geriau pažinti, puoselėti ir ja didžiuotis.

              Įgyvendinant programą 15 šeštųjų klasių mokinių susipažino su Žalpių krašto istorija, mokėsi pamokoje taip kaip senaisiais laikais „Pamoka tarpukario pradžios mokykloje“. Vaikai domėjosi Tytuvėnų miestelio istorija, dalyvavo edukacinėje programoje ,,Aktyvus protas“ Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centre. Lankėsi pirmajame istorijos muziejuje – D. Poškos baubliuose bei Bijotų dvaro sodyboje. Pamatė ir tyrinėjo senovinę techniką Nemakščių Aštuonračio muziejuje. Stovyklautojai dalyvavo interaktyvioje edukacijoje Kurtuvėnų dvare bei edukacinėje programoje ,,Žirgo draugystė“. Dalyviai išklausė įdomių legendų apie Platelių atsiradimą, susipažino su šaltojo karo laikotarpiu Šaltojo karo muziejuje.

           Dieninėje stovykloje ,,Iš praeities į dabartį“ ne tik plėstas akiratis, bet ir sportuota, džiaugtasi vandens pramogomis, dalyvauta pėsčiųjų žygiuose aplink Giliaus ežerą bei žingsniuota Šeirės pažintiniu taku Plateliuose. Taip pat stovyklautojai kepė bandeles su Žalpių krašto šeimininkėmis bei suko kastinį KKC Amatų centre. Savaitė prabėgo turiningai, prasmingai ir linksmai.

 

                                                                                                             Mokytoja Genė Mikalauskienė


Geriausieji penktųjų klasių mokiniai

Baigėsi 2019-2020 mokslo metai. Šiais mokslo metais daugelis penktokų mokėsi labai gerai ir gerai, o keli penktokai nepraleido nė vienos pamokos. Dėkojame šauniesiems penktokams ir linkime  sėkmės šeštojoje klasėje.
Labai gerai penktoje klasėje mokėsi
Jurgėla Nojus (5b klasė). Jo baigiamieji pažymiai tik devintukai ir dešimtukai.
          Gerai mokėsi, tik dešimtukais, devynetais, aštuonetais bei septynetais šie 5a klasės mokiniai:
Atkočaitis Arnas,  Baltrušaitis Ignas, Čiudovas Domantas, Eitmantis Kasparas, Jagminas Jorįs, Samušas Matas, Šimkus Henrikas.
          Gerai mokėsi ir
5b klasės mokiniai: Čerkauskas Vilius, Gailiūtė Austėja, Gruška Mykolas, Levickaitė Meida, Mankevičiūtė Mėta, .Razminas Egonąs, Rimkutė Eglė, Šileris Justinas, Trijonytė Smiltė, Tverijonaitė Ema.
           Puikiai lankė mokyklą
(nepraleido nė vienos pamokos) Bruožis Nojus (5a klasė). Jasulaitis Irmantas ir
Šveistys Grantas (5b klasė).


Šeštųjų klasių geriausieji mokiniai

2019-2020 mokslo metais labai gerai mokėsi (9-10) šeštųjų klasių mokinės:  Bimbaitė Viltė, Kudžmauskaitė Skaistė (6a klasė), Karvelytė Karina, Laurinavičiūtė Urtė Marija, Steponkutė Raminta (6b klasė).
            Gerai mokėsi Analytė-Vaškelytė Apostolia, Barauskis Jogaila, Karpavičiūtė Viltė, Kislauskas Gytis, Norvaiša Jokūbas, Šapalaitė Adrija, Šedytė Barbora, Vaičiūnaitė Gintė, Virbickaitė Miglė (6a klasė). Baltrušaitytė Monika, Šveikauskas Titas, Levickaitė Kornelija, Purvineckaitė Austėja, Užkurytė Adelija, Ūksaitė Kornelija (6b klasė)

            Puikiai lankė mokyklą (nepraleido nė vienos pamokos) Tučkus Vilius iš 6a klasės.


Neringa Urbelytė – „Mokslo pirmūnė 2020”

Baigėsi 2019-2020 mokslo metai. Kelmės Kražantės” bendruomenė  išlydi savo mokinius į aukštesnę klasę ir džiaugiasi puikiais mokinių pasiekimais. Gerai ir labai gerai  šiais s mokslo metais didelis būrys mokinių.  Didžiuojamės jais.
       Labai puikiai mokėsi ir mokslo metus baigė vien dešimtukais 8b klas
ės mokinė Neringa Urbelytė. Neringa Urbelytė ne tik puikiai mokėsi, bet ir kelis metus iš eilės tapo raštingiausia rajono mokine, dalyvavo dalykiniuose konkursuose ir olimpiadose. Kražantės“ progimnazijos bendruomenės nutarimu Neringa Urbelytė aodovanota  Mokslo pirmūnės 2020” diplomu ir premija.
      Linkime
šiai šauniai mokinei kuo didžiausios sėkmės!

                                                                                                                                               Asta StulpinienėAštuntokų mokslo pasiekimai 2019-2020 mokslo metais

2019-2020 mokslo metais aštuntoje klasėje puikiai mokėsi (vien dešimtukais baigė mokslo metus) Urbelytė Neringa iš 8b klasės. Neringa Urbelytė pelnė garbingą Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos ,,Mokslo pirmūnės 2020” diplomą ir premiją.

              2019-2020 mokslo metais labai gerai mokėsi (9-10) aštuntųjų klasių mokiniai: Beinorytė Aušra, Kauneckaitė Gabija (8a klasė), Ispiryan Olympia, Vileikis Dovydas (8b klasė).

Gerai mokėsi Elskis Augustas, Palubinskytė Paulina, Puikytė Deimantė, Samušis Domantas, Stonytė Viltė, Urbelis Nojus, Valčiukaitė Emilė (8a klasė).
Jucevičiūtė Augustė, Jurgilas Karolis, Musneckis Benas, Radžiūtė Guoda, Ramanauskis Tadas, Šumskis Vakaris ( 8b klasė).


Septintokų mokslo pasiekimai 2019-2020 mokslo metais

2019-2020 mokslo metais labai gerai mokėsi (9-10) septintųjų klasių mokiniai:  Lindaitė Amira, Saunorius Domantas (7a klasė), Butautaitė Urtė, Leskauskaitę Vitalija (7b klasė).

Gerai mokėsi Barančiukaitė Diana, Iždonaitė Karolina,  Leščinskytė Dangė, Klemanskis Titas,  Mikutytė Ema,  Petkevičiūtė Vakarė,  Pluščiauskytė Veta (7a klasė).
 Baltrušaitytė Rūta,  Bolskytė Vakarė,  Bracevičiūtė Luka,  Buitvydaitė Žemyna, Fetingaitė Kamilė, Iždonaitė Džastina, Jankauskaitė Orinta, Karpenkaitė Fausta,  Noordman Tomas, Paulauskaitė Tautginė,  Petrovaitė  Gustė Marija, Seselskaitė Urtė, Sinkevičius Vilius, Svetkovskytė Gabija, Šimkutė Rimantė,  Vilkočiūtė Atėnė (7b klasė).


Džiaugsmas mokytis kitaip

Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje birželio mėnesį buvo vykdoma integruota patyriminė-projektinė veikla. Mokiniai ir mokytojai įvairiomis darbo formomis ir būdais plėtojo žinias apie Kelmės miestą, jo apylinkes ir rajono įžymius žmones.

Mokytojai ir mokiniai keliavo, stebėjo, tyrinėjo, skaičiavo, kūrė, o tuo pačiu artimiau pažino savo draugus ir mokytojus, mokėsi komandinio darbo, buvo draugiški, linksmi ir judrūs.

Pirmokėliai ruošiesi skrydžiui į antrąją klasę: sportavo, skaičiavo, žaidė ,,Draugystės“ parke, leido aitvarus, gamino ir puošė kepures, rašė linkėjimus klasės draugams ir mokytojai.

Vasarai ruošėsi ir trečiokai. Jie, tyrinėdami apylinkes, nusprendė, kad vasara – poilsio ir atradimų metas, kurios metu kelionėse gali prireikti kompaso. Naudodamiesi žemėlapiu ir kompasu ieškojo paslėpto „lobio“, mokėsi orientuotis gamtoje. Mokiniai buvo skatinami labiau pažinti gamtą ir joje augančius augalus. Trečiokai neužmiršo ir savo mėgstamų žaidimų, keliaudami po vaikystės pasaulį. Tuo tarpu antrokai domėjosi Kelmės miesto istorija bei jo gražiausiais kampeliais. Ugdydamiesi meilę savo gimtajam miestui dalyvavo įvairiose edukacinėse programose. Savo kūrybinius gebėjimus antrokai atskleidė gamindami ir leisdami  aitvarus.

Vaikystės spalvomis žavėjosi ir jas derino ketvirtokai. Jie rinko vaistinius augalus, aiškinosi jų gydomąsias savybes pasitardami su seneliais. Ketvirtokai taip pat ėmė interviu iš senelių apie jų mokymąsi pradžios mokykloje ir mokėsi vertinti bei branginti svarbiausius vaikystės prisiminimus.

Trečiųjų ir ketvirtųjų klasių mokiniai anglų kalbos žinias ir gebėjimus mokėsi pritaikyti kasdieniniame gyvenime. Jie pastebėjo, kad užsienio kalbos žodžiai labai dažnai naudojami jų artimoje aplinkoje.

Vykdydami projektines veiklas pradinių klasių mokiniai glaudžiai bendradarbiavo su savo šeimos nariais. Džiaugiamės stiprėjančia „Kražantės“ progimnazijos tėvų bendruomene.

Įvairia integruota patyrimine-projektine veikla stebino ir vyresnių klasių mokiniai ir mokytojai. Sveiko gyvenimo nauda, savęs ir aplinkos saugojimas rūpėjo šeštųjų klasių mokiniams. Dirbdami grupėse mokiniai atliko vandens rūgštingumo ir oro taršos tyrimus. Jie pastebėjo, kad švari ir sveika aplinka, fizinis krūvis turi įtakos žmogaus sveikatai. Šeštokams buvo įdomu susipažinti su vaisių, kurie atvežami iš kitų šalių, įvairove. Vaikai sudarė interaktyvų Thinglink pasaulio teminį žemėlapį „Vaisiai iš viso pasaulio“.

Penktokai sportavo, domėjosi įvairiomis sporto šakomis, kitų šalių įžymiais sportininkais ir jų pasiekimais bei plėtė anglų kalbos žodyną sportine tematika. Penktokams taip pat buvo įdomu pamatyti pasaulį giliau su Antuano de Sent Egziuperi knyga „Mažasis princas“. Analizuodami, iliustruodami kūrinio ištraukas, penktokai aiškinosi vertybių svarbą juos supančiame pasaulyje. Dalyvaudami projektinėse veikose, penktų klasių mokiniai mokėsi turiningai leisti laisvalaikį.

Į istorijos ir literatūros paslaptis gilinosi septintų ir aštuntų klasių mokiniai. Pagarba mirusiems artimiesiems ir kapų priežiūra bei mirusiųjų pagerbimo tradicijų kaita domėjosi septintokai. Dirbdami grupėse  mokiniai įsitraukė į kraštotyros ekspediciją ,,Iš praeities – dabarčiai“. Septintokams buvo įdomu sužinoti apie senuosius kryždirbystės papročius, susitikti su žymiais Kelmės miesto tautodailininkais. Dalyvaudami projekte mokiniai suvokė integracijos naudą praktiniame gyvenime, lavino erdvinį suvokimą. Surinkta informacija padėjo suvokti istoriją, geriau pažinti gimtąsias vietas.

 Aštuntokai ieškojo Icchoko Mero ryšio su Kelme, aplankydami Icchoką išgelbėjusių nuo holokausto Dainauskų kapą, Icchoko Mero paminklą ir kitas vietas. Taip pat domėjosi žydų tautos kultūra, muzika ir simbolika. Jaunuoliai aiškinosi ir vandens svarbą žmogaus gyvenime. Jie suprato, kad nesvarbu, kas mes esame, kur esame ir ką veikiame – visi esame priklausomi nuo vandens. Ištyrę Kražantės upės, „Kražantės“ progimnazijoje naudojamą vandenį, mokiniai pateikė savo samprotavimus, kad jų tirtas vanduo yra švarus. Aštuntokai ėmėsi ir meistrystės. Pastatė tiltelį per simbolinę Kražantės „upę“ mokyklos poilsio aikštelėje.  

Pasibaigus klasių projektinėms veikloms mokiniai džiaugėsi, kad pagilino žinias, labiau pažino gimtąjį kraštą, savo draugus ir mokytojus, produktyviai ir linksmai leido laiką mokydamiesi ne klasėse, o įvairiausiose aplinkose. Pedagogų kūrybiškumas, bendradarbiavimas, tarpdalykinė integracija suteikė pažinimo džiaugsmo, organizuoto ugdymo sėkmės. Integruota patyriminė-projektinė veikla sutelkė progimnazijos bendruomenę siekti išsikeltų veiklos uždavinių. Projektines veiklas kuravo direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

Bendros veiklos padeda kurti darnią ir sėkmingą progimnazijos bendruomenę.

                                                                                      Asta Stulpinienė
Dalykinių olimpiadų nugalėtojai 2019-2020

Baigdama mokslo metus ,,Kražantės” progimnazijos bendruomenė džiaugiasi rajono  dalykinių olimpiadų, konkursų nugalėtojais. Džiugu, kai mokinys geba puikiai pasirodyti ne vienoje srityje. Vitalijai Leskauskaitei iš 7b klasės sekėsi ne tik raštingiausio mokinio, vokiečių kalbos konkursuose (laimėtos antrosios vietos), bet ir fizikos konkurse, kur pelnė trečiąją vietą.

        Šeštųjų klasių mokinės Viltė Bimbaitė ir Karina Karvelytė pasirodė esančios raštingiausios tarp rajono bendraamžių, be to, abi šios mergaitės laimėjo trečiąsias vietas meninio skaitymo konkurse. Urtė Laurinavičiūtė (6b klasė) ir Mėta Mankevičiūtė (5b klasė) tik šiek tiek nusileido savo draugėms atlikdamos raštingumo užduotis, tad pelnė trečiąsas vietas. Taip pat raštingiausios vardą tarp rajono aštuntokų pelnė ir Neringa Urbelytė iš 8b klasės.

       Pirmąsias-trečiasias vietas penktokai, šeštokai, septintokai pelnė matematikos olimpiadoje. Pirmąją vietą laimėjo Urtė Butautaitė (7b klasė), o fizikos konkurse ši mergaitė tapo antrosios vietos laimėtoja. Urtei kiek nusileido antrosios vietos matematikos olimpiadininkai: Justinas Šileris (5b klasė) ir Gintė Vaičiūnaitė (6a klasė), septintokas Domantas Saunorius gavo trečiosios vietos diplomą.

        Gabija Povilaitytė (7b klasė) nugalėjo visas varžoves ir tapo pirmąja technologijų olimpiadoje
,,2020 miniatiūra 20x20”, o a
štuntokė  Austėja Jucevičiūtė toje pačioje olimpiadoje pelnė antrosios vietos diplomą.

       Puikius meninio skaitymo pasiekimus parodė progimnazijos pradinukai. Guoda Januškaitė meninio skaitymo konkurse ..Ir žodžiai turi sparnus“ laimėjo pirmąją vietą, o antrokė Gabrielė Zaleckaitė tame pačiame konkurse pasiekė antrąją vietą.

        Šauniuosius mokinius moko ir ruošia dalykiniams išbandymams Genė Mikalauskienė, Marijona Deimantienė, Violeta Šniaukštienė, Asta Stulpinienė, Nijolė Vengelienė, Daiva Vaičiulienė, Alma Paulauskienė, Irena Kasparavičienė, Milda Bagdonavičienė, Laima Antanaitienė. Nuoširdus šių mokytojų darbas padeda jų mokiniams pasiekti aukštų rezultatų.

       Be čia paminėtų rajono konkursų ,,Kražantės” progimnazijos mokiniai dalyvavo ir regiono, ir respublikiniuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, bet šiame straipsnyje apžvelgti tik Kelmės rajone vykę dalykiniai konkursai ir olimpiados.

                                                                                                                                                Asta Stulpinienė


Vadovėlių užsakymas 2019 m.
Užsakytų vadovėlių informacija >>>>ČIA<<<<

Puslapis 2 iš 74 < 1 2 3 4 5 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2735306 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor