2017-08-23 05:11
Meniu
Facebook
Facebook
Dienos informacija
Vardadienius venia:
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateit
BMT
Tinklas
Tinklas
Mukis
BMT
Bendroji informacija apie mokykl

Mokyklos pavadinimas: Kelms Kraants progimnazija

Mokyklos tipas: progimnazija

Juridinio asmens kodas: 190091812

Steigjas, savininkas (dalininkai): Kelms rajono savivaldybs taryba

Mokomoji kalba: lietuvi

Mokymo forma: dienin

Mokyklos adresas: Vytauto Didiojo 110, Kelm (Vaizdas emlapyje)

Pato kodas: LT - 86140

El. pato adresas: krazantesprogimnazija@gmail.com

Telefonas: 8 (427) 61193

Mokyklos direktorius: Laima Simnien

Naujienos
spdiai i kelionsParayta 2017-06-22
2016 2017 m. m. moksleivi krybiniai darbaiParayta 2017-06-21
Partnerysts ir bendradarbiavimo seminarasParayta 2017-06-19
Maltieiai NidojeParayta 2017-06-14
Padkos diena Kraants progimnazijojeParayta 2017-06-13
Dl laisv darbo vietParayta 2017-06-09
Dovana rajono mokiniamsParayta 2017-06-07
,,Jie garsino ms mokykl"Parayta 2017-06-05
ygeiviai PasandravyjeParayta 2017-06-05
,,Geros mokyklos link"Parayta 2017-06-05
Paskutin mokslo met dienaParayta 2017-05-31
Kermoius 2017Parayta 2017-05-30
Nominuotieji mokiniaiParayta 2017-05-30
Boulingo turnyrasParayta 2017-05-21
"Pieiame Kraant..."Parayta 2017-05-18
Smalsuiai 2017Parayta 2017-05-17
etoji tradicin angl k. vent pradinukams: Lets Sing, Lets Play...Parayta 2017-05-15
Lengvosios atletikos keturkovParayta 2017-05-15
,,Golas 2017"Parayta 2017-05-15
,,Dainuoju gimtiesiems ilams"Parayta 2017-05-15
UniformosParayta 2017-05-14
TalkaParayta 2017-05-14
Vienios i KPRCParayta 2017-05-14
PadkaParayta 2017-05-14
Vokiei kalbos konferencija Meine Welt mano pasaulisParayta 2017-05-04
Rajonin vokiei kalbos ventParayta 2017-05-04
ApdovanojimasParayta 2017-05-01
Vienag KPRCParayta 2017-05-01
Treia vieta viktorinoje PAVASARIO SAUL NUVITO MEILIAI...Parayta 2017-04-27
Lengvosios atletikos trikovs varybosParayta 2017-04-27
spdiai i kelions
Prie kelet dien grau i kelions Vokietij. Vis dar esu kupina spdi, prisiminim ir patirt emocij.
Su dar 5 mokiniais i Kelms rajono (aukn gimnazijos, Pakraanio gimnazijos, Aukuro pagrindins, Tytuvn gimnazijos, Vaiguvos vidurins) ir mokytoja Asta Urbonait (Tytuvn gimnazijos vokiei kalbos mokytoja) dvi savaites bendravome, mokms vokiei kalbos ir kultros bei pramogavome Vokietijoje. i kelion buvo vis met apdovanojimas. Mes stropiai mokms kalb, dalyvavome konkursuose, laikme egzaminus (ne a, vyresni kelions draugai) ir dalyvavome su vokiei kalba susijusiuose renginiuose. Ir tai mes nukeliavome Vokietij.
Gyvenome Erfurte pusantros savaits. jome mokykl keturias dienas. Nei mokykla, nei mokiniai beveik nesiskiria nuo lietuvik mokykl ar mokini. Pamokose buvo labai domu. Erfurte lankms gaisrinje, suinojome apie ugniagesi kasdienyb, darb bei patys ibandme bgim, kakok (nepamenu). Aplankme miesto katedr, ji suavjo savo dydiu ir lang auktumu. Dar buvome name-akvariume. Ten matme daug vairi dydi ir spalv uv, jr arkliuk, matme kaip eria vliukus ir net krokodilus. Sveiavoms miesto savivaldybje, kur pamatme kaip dirba savivaldybs darbuotojai ir diskutavome apie vokiei kalb Lietuvoje. Grtant namo usukome Berlyn. Ten ukilome televizijos bokt. Matme Vokietijos sostin i 208 metr aukio. Plaukme laivu pr upe. Aplankme Bundestag, ten turjome ekskursij, pamatme kur vyksta posdiai. Buvome ulip Bundestago viruje esant kupol.
Kelions metu patyrme vokiei draugikum, galjome patobulinti savo kalbjimo inias bei gdius, daugiau suinojome apie Vokietij. A labai diaugiuosi, kad man buvo sutekta galimyb sudalyvauti ioje kelionje.
8b klass mokin Dora Heynold

Vaizdai ia

2016 2017 m. m. moksleivi krybiniai darbai
Vaizdai ia

Partnerysts ir bendradarbiavimo seminaras

Ileid mokinius vasaros atostog Kraants progimnazijos mokytojai aptaria prajusi mokslo met pasiekimus, numato ir apsvarsto ateinani mokslo met ugdymo plan ir kelia kvalifikacij seminaruose, kursuose.

Birelio 14 dien 17 progimnazijos mokytoj dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare Praktiniai pagrindinio ugdymo vykdymo aspektai, kuris vyko Jonavos rajono Ruklos J. Stanislausko pagrindinje mokykloje. Seminaro metu apie partneryst, mokjimo mokytis bei bendradarbiavimo kompetencijas praneim skait ios mokyklos direktorius Darius Mockus ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Lemkien, S. Paliukien bei specialioji pedagog G. Mockuvien. Po mokyklos veiklos aptarimo, Kraants pedagogai lanksi Ruklos pagrindins mokyklos bendradarbiavimo partneri Didiojo Lietuvos etmono Jonuo Radvilos mokomajame pulke, kur apie mokomojo pulko veikl pasakojo vadas plk. ltn. Aleksiejus Gaievskis. Iklaus nuotaikingo, patriotiko praneimo seminaro dalyviai iband savo jgas audykloje.

Susipain su kitos mokyklos kolegomis, j veikla bei patiriamais sunkumais mokant pabgli vaikus, Kraants progimnazijos mokytojai nusprend, kad mokytojams tenka nuolat tobulti ir sprsti visas ndienos aktualijas iekant pai palankiausi sprendim mokinio naudai.


Vaizdai ia


Maltieiai Nidoje

Maltos ordino pagalbos tarnybos Kelms vaik dienos centras kurtas 2015 metais Kelms ,,Kraants progimnazijoje. Jam vadovauja ios mokyklos mokytoja ir aktyvi visuomeninink Lina imkeviien. Lankantys centr mokiniai usiima vairiapuse veikla. Be abejo, vienas i domiausi dalyk vaikams ekskursijos. iemet vadov suorganizavo ekskursij Nid. Ivykoje dalyvavo ir keletas kit mokini bei mokytoj. Mokinius lydjo minta VDC vadov mokytoja Lina bei mokytojos M. Bagdonaviien, D. Vaiiulien, G. Somait, A. Paulauskien.

Nors rytas buvo lietingas, bet keliautoj po tai nenumuo. Apsirpin skiais ir lietpaliais mokiniai sugujo erdv UAB ,,Emtra autobus. Maloni gid visiems primin saugaus ir mandagaus elgesio taisykles, prisisegme saugos dirus ir leidoms vien nuostabiausi Lietuvos kampeli. Pakeliui mokiniams buvo papasakota magistrals tiesimo istorija, pamintos Klaipdos miesto istorijos ir dabarties detals. Besikeliant keltu Kuri Nerij ir pakeliui Nid, mokiniai suinojo daug fakt apie Kuri marias, Neringos miest. Ragan kalne Juodkrantje besiklausant legend apie Nering, Nagl nuvito saul ir ekskursant nuotaika. Dl didiulio vjo ir smlio audros buvo ekstremalu vaiktinti Nagli rezervato Pilkosiomis kopomis, Nidos papldimys taip pat keliautojus pasitiko didiulmis Baltijos bangomis, kurios netiktai atvilnydavo ten, kur, atrodo, k tik buvo sausa. Nidoje mokiniai apirjo Parnidio kop, sauls laikrod, vejo etnografin sodyb bei T. Mano nam, pasigrojo io krato medine architektra.

ioje ekskursijoje netrko geros nuotaikos, spding kratovaizdi, spdi. Ypa vertinga patirtis yra pagalba vienas kitam ibandym metu bei vaik ir mokytoj bendryst. Be abejo, labiausiai suavti liko pirmkart Nidoje besilankantys Vaik dienos centro mokiniai.

A. Paulauskien


Vaizdai ia


Padkos diena Kraants progimnazijoje

Padkos diena Kraants progimnazijoje

Kasmet baigiantis mokslo metams Kraants progimnazijos vadovai sukvieia geriausius mokyklos ugdytinius, j tvelius, globjus, artimuosius ir mokyklos mokytojus Padkos dien. i mokslo met vent kviesti 33 mokiniai i pirm atunt klasi bei j artimieji.

Kvietimus geriausij apdovanojimo dien gavo 9 pradinukai: Agn Navikait 1a, Gustas Piniauskas 1b, Augustas Maeika1c, Dominyka emeckait 2a, Justas ileris 2b, Gytis Kislauskas 3a, Karina Karvelyt 3b, Vilius Sinkeviius 4b, Amira Lindait 4c.

Taip pat vent pakviesti 24 vyresnij klasi mokiniai: Augustas Elskis 5a, Aura Beinoryt 5a, Emil Valiukait 5a, Olympia Ispiryan 5b, Neringa Urbelyt 5b, Saul Jankelinait 6a, Ainaras Kazlauskas 6a, Jonas Seselskas 6b, Gerda Klapatauskait 6b, Dainius Ralys 7a, Elz Valiukait 7a, Emilija Norvaiait 7a, Venera Viktoria Ispiryan 7a, Laura Palubinskait 7a, Dora Heynold 7b, Akvil Aleknait 7b, Dominykas Narbutas 7c, Paulius Eitmantis 8a, Neimantas Mekauskas 8a, Emilija Labinait 8a, Artem Veselov 8b, Jaunius Augustis 8b, Dovydas Tukus 8b, Enrika Dirbanauskait 8b.

Progimnazijos akt sal pagal pasirinkt tem ypsena geltonomis glmis ir ypsenlmis ipuo mokytoja D. Vaiiulien ir A. Seselskas, rengin reisavo ir ved, nuotaikingas istorijas pasakojo direktors pavaduotoja J. Seselskien, o padkas teik ir dkojo u gerus darbus mokyklos direktor L. Simnien bei direktors pavaduotoja R. Dovidaitien. Linksma dainele visus nudiugino K. Karvelyt ( ruo mokyt. J. Jakubauskien).

Padkos dienos metu saldiais prizais, padkomis ir glmis apdovanojami geriausius metinius vertinimus turintys, rajono, regiono ir respublikos konkursuose, olimpiadose progimnazij garsin berniukai ir mergaits bei j artimiausieji eimos nariai. iame renginyje paskelbiamas ir apdovanojamas pinigine premija labai gerai besimokantis, daugiausia konkursuose ir olimpiadose prizini viet laimjs progimnazistas(). i mokslo met Met mokinio vard laimjo 8a klass mokinys Paulius Eitmantis, gyns progimnazijos garb matematikos, fizikos, geografijos, istorijos, biologijos konkursuose bei olimpiadose.

Renginio pabaigoje mokyklos vadovs teik padkas mokyklos pedagogams. Nuoirdiai pasidiaug j pasiekimais, palinkjo skms 2017 met Padkos dienos dalyviams.

Mokytoja A. ikien

Vaizdai ia


Dl laisv darbo viet

Nuo 2017 m. rugsjo 1 d. Kelms Kraants progimnazijoje nuolatiniam darbui reikalingi

istorijos, informacini technologij ir kno kultros mokytojai.

Asmuo priimamas dirbti atrankos bdu (pokalbis).

Reikalavimai:

1. Pretendentas turi bti gijs auktj isilavinim, turti pedagogo kvalifikacij.

2. Pretendentas turi bti profesikai pasirengs, gebti vykdyti pagrindinio ugdymo program ir atitikti mokytojams keliamus kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjio 29 d. sakymu Nr. V-774.

Dokument pateikimas:

1. Praymas leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatyb patvirtinanio dokumento kopija.

3. Isilavinim patvirtinanio dokumento kopija.

4. Gyvenimo apraymas.

5. Payma apie darbo sta.

6. Pretendentai dokumentus pristato asmenikai, siunia registruotu laiku arba elektroniniu patu. Dokumentai pateikiami iki 2017 m. birelio 20 d., 12.00 val.

Dokumentus pateikti adresu:

Vytauto Didiojo g. 110, Kelm arba el. patu krazantessekretore@gmail.com.

7. Pretendent pateikti dokumentai registruojami.

Atranka vyks tokia tvarka:

1. Dokument perirjimas ir pirminis vertinimas vyks 2017 m. birelio 21 d.

2. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, informuojami telefonu.

3. Jeigu pretendent, atitinkani reikalavimus, daugiau negu vienas, jie kvieiami pokalb.

4. Pokalbiai vyks 2017 m. birelio 23 d. nuo 12.00 val., direktoriaus kabinete.

Pokalbyje dalyvauja direktoriaus sakymu sudaryta komisija.

5. Mokyklos direktorius, komisijos nariai, pasikalbj su visais pretendentais, priima sprendim dl atrankos rezultat ir apie j telefonu ar el. patu informuoja pretendentus sekani darbo dien.

Kvieiame dalyvauti atrankoje.

Dl papildomos informacijos teirautis tel. (8 427) 6 1 193.


Dovana rajono mokiniams

Kelms rajono ugdymo staig mokiniams vasaros atostog pradia buvo puiki verslininkas Darius tabokas padovanojo ekskursij. Taip buvo skatinami net 43 ugdytiniai, kurie iais mokslo metais padar didiausi paang moksle, pamok lankomume, buvo aktyvs visuomenininkai ar pasiymjo teigiamomis asmeninmis savybmis.

Kelionje dalyvavo Kelms ,,Kraants progimnazijos, J. Graiino gimnazijos, ,,Aukuro pagrindins, Pakraanio gimnazijos, Tytuvn gimnazijos ir jaunimo, Maironi, Vidsodio, Mockaii, Lioli pagrindini mokykl, Uvenio atrijos Raganos, Krai . Liauksmino, aukn V. Ptvio-Putvinskio gimnazij atstovai. Mokinius ankstyv ryt pasveikino Kelms r. savivaldybs administracijos vietimo, kultros ir sporto skyriaus vedjas S. Jokubauskas, o kelionje lydjo ir saugum utikrino mokytojos I. Baneviit, A. Paulauskien, S. Rukait-Kalytien.

Vienas i kelions tiksl buvo supaindinti mokinius su Latvijos kultra ir istorija. Daug domi dalyk apie i al pasakojo daugeliui kelmiki pastamas kelioni organizatorius, mons savininkas ir maiktusis vairuotojas D. tabokas, ikart pelns keliautoj simpatijas.

Pirmasis mokini sustojimas pakeliui link Saldaus miesto reikalavo susikaupimo ir rimties pagerbiant perlaidotus vokiei kareivius precizikai tvarkomose kapinse. Na, o vadinamosios latvikos Venecijos Kuldygos senamiestis, banyios, parkas bei Ventos slenkstis Kuldygoje, kuris yra yra plaiausias krioklys Europoje, kartu su senuoju plyt tiltu apirti su nuotaikinga gide, kalbjusia mokiniams vairiomis usienio kalbomis. Vis dlto daugiausia emocij kart dien sulauk drsuoli ekskursant bandymas nesulapus perbgti miesto fontan.

Manoma, kad Ventos ups aknis galjo bti ,,lenkti, linkti. Kelionje tarsi lenktyniavome su ia upe, ji lydjo mus nuo Kelms rajono iki pat Ventspilio. Mokiniai iame pelnytai turist traukos objektu tapusiame Latvijos didmiestyje lanksi pirm kart. Uosto akvatorij apirjome ir iki jros vart plaukme laivu ,,Hercogas Jakobas. Nuotyki parke vaikai rinkosi vairius atrakcionus, taip pat grojosi miesto panorama nuo beveik 50 metr aukio dirbtinio kalno. Milin parke esanioje didiulje skryblje fotografuotis tilpo beveik visa grup, o Inkar takas atved iki Mlynosios vliavos papldimio. Laisvo laiko uteko ir apirti senamiest bei atvirojo meno projekto ,,Karvi paradas ymisias skulptras psiomis bei pro autobuso lang. Ekskursijos dalyviams buvo suteikta ir truput laisvo laiko bendravimo, kalbiniams ir atsakomybs u save gebjimams atskleisti.

Kaip sak ivykos vadov I. Baneviit, ne draudimais reikia auklti jaunj kart, o sudaryti jam galimybes tobulti ir veikti. Toki konkrei galimyb sudar ios ekskursijos rmjas. Tikims, jog mokiniai praplt akirat, pamgo keliones, kurios skatina mog tobulti. Diugu buvo stebti ir mandag, miel ms mokini elges.

A. Paulauskien


Vaizdai ia


,,Jie garsino ms mokykl"
Progimnazijoje vyko vent ,,Jie garsino ms mokykl".Mokyklos direktor Laima Simnien net 66 mokyklos sportininkus apdovanojo padkomis ir okoladais. Dvideimt mokini peln net po kelias prizines vietas vairiose rajoninse, zoninse sportinse varybose. Sportiniu okiu visus pasveikino 4 b kl. mokins (mokyt.L.imkeviien).Taip pat anksiau buvo apdovanoti ir sportikieji pradini klasi mokiniai.Jiems padkas ir medalius teik direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Dovidaitien, kuri pati treniruoja sportikiausius ir prizines vietas laiminius pradini klasi mokinius.
Diaugiams sportikais mokiniais ir juos iugdiusiais kno kultros mokytojais Sigitu Silinu ir Tadu puku.

Vaizdai ia

ygeiviai Pasandravyje

Mokyklos ygeiviai mokslo metus ir savo keliones bet kokiu oru ubaig apsilankydami Dubysos regioniniame parke. Su gide apirtas Pasandravio istorinis draustinis. Pasandravyje yra Maironio gimtin, o Bernotuose tvik. Iklaus vairi istorini detali apie ym poet mokiniai aid judriuosius aidimus, ikylavo gamtoje.

A. Paulauskien


Vaizdai ia


,,Geros mokyklos link"

Birelio 4 dien direktors pavaduotoja J. Seselskien ir mokytojos V. Gliaudien, A. Paulauskien lanksi iauli r. Auktelks pagrindinje mokykloje. Ten vyko renginys ,,Sveika, vasara!‟

Vietins bendruomens nariai ir sveiai vasar pasitiko stebdami krybini darb parod, linksmindamiesi su maaisiais, sportuodami, susipaindami su robotika, leisdami aitvarus, piknikaudami.

Pagrindinis vizito tikslas buvo dalyvauti vietimui neabejing moni sambryje ,,Geros mokyklos link ir diskutuoti su domiais monmis i visos Lietuvos apie vietim. Diskusija vyko atviros erdvs technologija. Moderatoriai buvo . ilnas, T. Knaras, S. Krencit, V. Servutien, R. Guogis, G. Milaius, P. Godvadas, N. Janukeviius, T. Medius ir kt. yms konsultantai, psichologai bei kit profesij atstovai. Buvo aptartos vairios temos: ,,vietimas: investija ar ilaidos?‟, ,,Ar visi mokykloje gali bti laimingi?‟, ,,Kodl santykiai svarbiau nei mokymo programos?‟, ,,Kaip jauiuosi bdamas mokytoju ir k man tai reikia?‟, ,,Kodl gera mokykla nekuria savo bendruomens?‟, ,,Ar kompiuteris pakeis mokytoj?, ,,Ar mokiniai gali bti mokytojais?‟, ,,Kaip mokslo metus paversti mokymosi atostogomis? ir kt.

A. Paulauskien


Vaizdai ia


Paskutin mokslo met diena
Paskutin mokslo met dien 2b kl. mokiniai vyko Draugysts park. Ten buvo surengtos sportins varybos, vaikai leido pai padaryt aitvar. Renginyje sveiavosi Kelms r. savivaldybs visuomens sveikatos biuro specialist Audron Palubinskien. Ji pasakojo, kaip saugiai elgtis vasar, idalino atmintines vaikams ,,Vasara - puikus metas kaupti sveikat ir grdintis".
L. Antanaitien
Vaizdai ia

Puslapis 1 i 43 1 2 3 4 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Pamok laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti.

Nra nauj inui.
Atsitiktin nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
1936511 Kelmės Kražantės progimnazija Unikali apsilankym

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor