Tikslas ir uždaviniai

PROGIMNAZIJOS TIKSLAS

Stiprinti pedagogų profesionalumą, lygiaverčius susitarimus ir atsakomybę, siekiant pamokos kokybės, orientuotos į mokinio veiklos rezultatą, asmenybės brandą ir pažangą.

PROGIMNAZIJOS UŽDAVINIAI

Didinti pamokos veiksmingumą, skatinant mokinių kūrybines galias ir kritinį mąstymą.

Ugdyti mokinių sąmoningumą ir atsakomybę siekiant asmeninės mokymosi pažangos.

Plėtoti mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymą, bei fizinį aktyvumą.

Siekti sėkmingo pasirengimo dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį.

PROGIMNAZIJOS PRIORITETAI

Mokymasis - pareiga, ugtis, sėkmė.

Bendruomeniškumas - pagarba, pasitikėjimas, saugumas.

Pažanga - atsakomybė, tobulėjimas, profesionalumas.

Atvirumas - pozityvus dialogas, dalinimasis patirtimi, skirtybių pripažinimas.

Daugiau šioje kategorijoje: « Filosofija, vizija, misija Savivalda »
 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas