Tikslas ir uždaviniai

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAS

Gerinti ugdymo(si) kokybę, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galias ir poreikius bei ugdant kompetencijas,

reikalingas kiekvieno besimokančiojo sėkmei ir nuolatinei pažangai.


PROGIMNAZIJOS VEIKLOS UŽDAVINIAI

Stiprinti įtraukiojo ugdymo strategijas (pamokoje ir kitose veiklose), užtikrinant kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę.

Skatinti kūrybines partnerystes plėtojant mokinių kultūrinį išprusimą siekiant pažangos.

Puoselėti mokinių lyderystės įgūdžius, iniciatyvumą ir motyvaciją veikti.

Stiprinti mokinių savivaldaus mokymosi gebėjimus.

Plėtoti pedagogų profesines vertybes pasirengiant ir įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.


PROGIMNAZIJOS VERTYBĖS

Mokymasis - pareiga, ūgtis, sėkmė.

Bendruomeniškumas - pagarba, pasitikėjimas, saugumas.

Pažanga - atsakomybė, tobulėjimas, profesionalumas.

Atvirumas - pozityvus dialogas, dalinimasis patirtimi, skirtybių pripažinimas.


PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAI

Mokymosi veiksmingumas ir asmeninė pažanga.

Pasirengimas ir veikimas diegiant atnaujintas BP.

Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos turtinimas.

Daugiau šioje kategorijoje: « Filosofija, vizija, misija Savivalda »
 • Pilietiskumo mokykla
 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas